Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadania: "budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami i przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie kompleksu wojskowego w Warszawie Wesoła" - Sprawa 62/2019

Stołeczny Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 00-909 Warszawa, Al. Jerozolimskie
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48261846770 , fax. +48261846704
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stołeczny Zarząd Infrastruktury
  Al. Jerozolimskie 97
  00-909 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48261846770, fax. +48261846704
  REGON: 01305805000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zamowienia-szi.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadania: "budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami i przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie kompleksu wojskowego w Warszawie Wesoła" - Sprawa 62/2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Uwaga: Zamawiający informuje że: • Proceduje uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. • Rozpoczęcie robót budowlanych na podstawie podpisanej umowy dla zadania, nastąpi po przekazaniu WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO, bezpośrednio lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. 1) Zamawiający zaleca oferentowi, w związku ze specyfiką zadania, przed złożeniem oferty dokonanie oględzin przedmiotu zamówienia, przeprowadzenia wizji lokalnej – celem zdobycia wszelkich niezbędnych informacji służących jej przygotowaniu. Miejsce: Jednostka Wojskowa 1230, ul. Okuniewska 1, Warszawa Wesoła Termin wizji lokalnej: 22.08.2019 r. godz. 10:00 Wykonawca do dnia 21.08.2019 r. do godz. 13.00 poinformuje Zamawiającego drogą elektroniczną za pośrednictwem dedykowanego do postępowania formularza korespondencji dostępnego na Portalu Zamówień Publicznych Zamawiającego http://zamowienia-szi.wp.mil.pl o zamiarze uczestnictwa w wizji lokalnej. Zakres robót obejmuje: • Remont budynku SUW w tym: rozbiórkę ścianek działowych i wykonanie nowych ścianek działowych, renowację istniejących schodów stalowych, wykonanie nadproży nad nowoprojektowanymi otworami w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych, • Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej budynku SUW. • Renowację istniejących i wykonanie nowych kanałów technologicznych. • Malowanie stropów i ścian wewnętrznych. • Oblicowanie ścian płytkami ceramicznymi. • Wykonanie nowych posadzek. • Remont i docieplenie ścian zewnętrznych oraz dachu budynku stacji. • Budowę odstojnika wód popłucznych. • Remont trzech zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej. • Wymianę instalacji technologicznej i hydraulicznej (wymiana orurowania i armatury). • Konserwacje i remont obudowy studni głębinowych nr 1 i 4. • Remont dwóch komór zasuw. • Budowę tymczasowej zadaszonej wiaty, jednokondygnacyjnej, w konstrukcji stalowej z dachem dwuspadowym – w celu zapewnienia zaopatrzenia w wodę na czas remontu SUW. • Rozbiórkę istniejącego ogrodzenia SUW i budowę nowego. • Wykonanie zewnętrznych tras kablowych, dobór kabla zasilającego dla stacji uzdatniania wody. • Wykonanie instalacji oświetleniowej, sterownik PLC wraz z osprzętem. • Wykonanie instalacji gniazd ogólnego przeznaczenia, koryta, instalacji połączeń wyrównawczych. • Wykonanie instalacji odgromowej, ochrony przepięciowej i ochrony od porażeń. • Montaż agregatu prądotwórczego oraz opracowanie i uzgodnienie instrukcji współpracy agregatu z siecią. • Ułożenie sieci wodociągowej z rur PE160 mm oraz wody surowej z rur PE110 mm w nawierzchni asfaltowej, betonowej i gruntowej, metodą przewiertów sterowanych i wykopów miejscowych. • Budowę nowych hydrantów nadziemnych ppoż. DN100mm z odcięciem i skrzynką hydrantową na układanej sieci wodociągowej. • Oznakowanie uzbrojenia sieci wodociągowej tabliczką informacyjną, umieszczoną na stałych elementach budowlanych lub słupkach. • Wymianę i budowę nowych przyłączy wodociągowych z rur PEd32-90 od wpięcia przy sieci wodociągowej do budynku. • Odtworzenie nawierzchni. • Wykonanie przewiertów sterowanych i odtworzenie nawierzchni w miejscu wykonywania wykopów. • Zagospodarowanie terenu objętego opracowaniem poprzez rekultywację terenu i przywrócenie do stanu pierwotnego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45330000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium wysokości 214.000,00 zł. (PLN)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) Zamawiający nie określa ww. warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5. Wykonawca do oferty musi załączyć nw. dokumenty: 1) Formularz oferty (wzór - Załącznik nr 1 do SIWZ); 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do SIWZ) 3) Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (Załącznik nr 3 do SIWZ) 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny dokument, w przypadku powołania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów (Załącznik nr 9 do SIWZ) 5) Oświadczenie o wykonaniu wykazu urządzeń do serwisowania (wzór - Załącznik nr 10 do SIWZ); 6) Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (Załącznik nr 16 do SIWZ); 7) Oświadczenie Wykonawcy o zastosowanych materiałach i urządzeniach wraz z kartami katalogowymi (Załącznik nr 17 do SIWZ) – tylko w przypadku zastosowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych. 8) Oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu (Załącznik nr 18 do SIWZ); 9) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; 10) Ponadto zaleca się załączenie do oferty - kserokopii potwierdzenia wpłaty wadium. (Do oferty nie należy załączać oryginału gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej itp. – oryginał gwarancji ubezpieczeniowej należy złożyć w kancelarii SZI). 6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji Zamawiającego: Portal Zamówień Publicznych http://zamowienia-szi.wp.mil.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 7 do SIWZ, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4. W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego każdy z WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE (NP. KONSORCJA, SPÓŁKI CYWILNE) musi oddzielnie złożyć: a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że każdy z wykonawców występujących wspólnie (np. konsorcja, spółki cywilne) spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu; b) oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (Załącznik nr 16 do SIWZ); c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1; d) zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; e) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; f) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zgodne z treścią załącznika nr 7 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie należy przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Dokumenty wymienione w pkt. 4 lit. c) – e), będą żądane od wykonawców występujących wspólnie, których oferta zostanie oceniona najwyżej. Dokumenty, o których mowa w pkt. 4 lit. a) – f), mają być ważne na dzień otwarcia ofert i aktualne na dzień ich złożenia. 9. Za zobowiązanie podmiotu trzeciego uznaje się zobowiązanie złożone we wzorze Zamawiającego (załącznik nr 9 do SIWZ) lub inny dokument potwierdzający realność oddanych zasobów. 10. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które dotyczą w szczególności: 1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 11. Zamawiający wymaga, aby podmiot trzeci udostępniający wykształcenie, kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie brał udział w realizacji niniejszych robót budowlanych, jako podwykonawca. 12. Zamawiający żąda od WYKONAWCY, KTÓRY POWOŁUJE SIĘ NA ZASOBY INNYCH PODMIOTÓW, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu aby: a) Zamieścił informacje o tych podmiotach w aktualnych na dzień składania ofert oświadczeniach w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 oraz 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach, w części dotyczącej innych podmiotów będą stanowić wstępne potwierdzenie, że podmioty te spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu. b) złożył dla tych podmiotów Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (Załącznik nr 16 do SIWZ); c) Złożył dla tych podmiotów odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1; d) Złożył dla tych podmiotów zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; e) Złożył dla tych podmiotów zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Dokumenty, o których mowa w pkt. 12 a) – e) mają być ważne na dzień otwarcia ofert i aktualne na dzień ich złożenia. Dokumenty, o których mowa w pkt. 12 lit. c) - e) Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, powołującego się na podmiot trzeci, którego oferta zostanie oceniona najwyżej. 14. Zamawiający żąda od WYKONAWCY, KTÓRY ZAMIERZA POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCY, A KTÓRY NIE JEST PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI WYKONAWCA POLEGA NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP, aby: a) zamieścił informacje o tym podwykonawcy w aktualnym na dzień składania ofert oświadczeniu w zakresie wskazanym w załączniku 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że podwykonawca, któremu wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia nie podlega wykluczeniu. b) złożył dla tego podmiotu: Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (Załącznik nr 16 do SIWZ) c) złożył dla tego podwykonawcy odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1; d) złożył dla tego podwykonawcy zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; e) złożył dla tego podwykonawcy zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Dokumenty, o których mowa w pkt. 14 lit. a) – e) mają być ważne na dzień otwarcia ofert i aktualne na dzień ich złożenia. Dokumenty, o których mowa w pkt. 14 lit. c) - e) Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach