Przetargi.pl
Usuwanie awarii kominowych

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 04-667 Warszawa, ul. Trakt Lubelski
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 006 240 , fax. 226 132 452
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
  ul. Trakt Lubelski 353
  04-667 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 006 240, fax. 226 132 452
  REGON: 10836340000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zgn-wawer.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usuwanie awarii kominowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Usuwanie awarii przewodów kominowych oraz montaż kuchni i pieców wraz z podłączaniem przewodów dymowych do kominów w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy. w Warszawie. 3.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usuwanie awarii przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych administrowanych przez ZGN polegającym na: - usuwanie awarii przewodów kominowych, - przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych, - wymiana obróbek blacharskich kominów z blachy ocynkowanej, - wymiana drzwiczek rewizyjnych, - podłączenie kuchni i pieców do przewodów kominowych, - sporządzenie protokołów z przeglądów kominiarskich, Szczegółowy zakres robót określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ, kosztorys ofertowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonać zgodnie z: - Kosztorysem ofertowym, - Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót; - Wymaganiami Zamawiającego ujętymi w opisie przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45421000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobą lub osobami, które zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” może pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, obejmującą kierowanie robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zamówienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej i są członkami właściwej izby samorządu zawodowego oraz co najmniej jedną osobą, która posiada dyplom Mistrza Kominiarskiego uprawniający do wydawania opinii kominiarskich. Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego w ofercie stosownego oświadczenia wykonawcy (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ), że osoba lub osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia. Zamawiający w celu weryfikacji posiadanych uprawnień może wezwać na podstawie art. 26 ust 1 pkt 4 Wykonawcę do przedstawienia oryginałów posiadanych uprawnień przez osoby, które będą wykonywać zamówienie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach