Przetargi.pl
BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA BADAWCZEGO WYTRZYMAŁOŚCI I TWAŁOŚCI ZMĘCZENIOWEJ STATKÓW POWIETRZNYCH

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-908 Warszawa, Gen. Witolda Urbanowicza
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48261837865 , fax. +48261839723
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  Gen. Witolda Urbanowicza 2
  00-908 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48261837865, fax. +48261839723
  REGON: 12122900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wat.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA BADAWCZEGO WYTRZYMAŁOŚCI I TWAŁOŚCI ZMĘCZENIOWEJ STATKÓW POWIETRZNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku zaplecza badawczego wytrzymałości i trwałości zmęczeniowej statków powietrznych. ZAKRES Zadanie ma na celu dokończenie budowy budynku, która obecnie znajduje się w stanie „surowym otwartym”. I. Roboty w branży budowlanej 1. Roboty przygotowawcze 2. Wykonanie posadzek wykończonych z żywicy barwionej, 3. Wykonanie pokrycia dachowego z płyt warstwowych warstwa wewnętrzna ze stali cynkowanej ogniowo gr. blachy 0,9mm, malowanej na kolor RAL 9006, warstwa zewnętrzna pokryta systemową, wodoszczelną membraną PCV, 4. Wykonanie ścian elewacyjnych z płyt warstwowych ściennych = 0,022 W/m2, EI15, gr. 12 cm 5. Wykonanie wewnętrznych okładzin z płyt g-k wraz z gipsowaniem i malowaniem, 6. Dostawa i montaż bram, okien, drzwi i świetlików, 7. Dostawa i montaż wyposażenia – suwnicy, balustrad, drabin i bramki 8. Stropodach docieplony płytami warstwowymi, pokrycie dachu papą termozgrzewalną, 9. Ściany elewacji wykonane z płyt warstwowych d = 0,022 W/m2, EI15, gr. 12 cm, Roboty w budynku biurowym 10. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - WZMOCNIENIE ŚCIANY SZCZYTOWEJ - Wykonanie 2 sztuk słupów żelbetowych. 11. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE W POMIESZCZENIU PIWNICY- Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka istniejącej płyty żelbetowej dla zaplanowanej budowy studni schładzającej i dwóch nitek instalacji odwodnienia węzła cieplnego. 12. Wykopy wąskoprzestrzenne, przygotowanie i montaż zbrojenia, uzupełnienie płyty fundamentowej żelbetowej wraz z wywiezieniem gruzu. 13. Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z wykazem, 14. Dostawa i montaż wyposażenia budynku 15. Zagospodarowanie terenu zgodnie z projektem, 16. Mechaniczne karczowanie karpiny. 17. Mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podszycia. Sadzenie drzew i krzewów liściastych. Sadzenie drzew i krzewów. Wykonanie warstwy odsączającej. Założenie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. 18. Mechaniczne wykonanie koryta, Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem. Podbudowa z kruszywa łamanego. Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm, krawężniki betonowe wtopione na podsypce cementowo- piaskowej. 19. Oznaczenie parkingu dla niepełnosprawnych, wykonanie ławy i siedziska. Stojaki na rowery i kosz na śmieci. Wykonanie i dostawa donicy betonowej. 20. Obsypanie budynku ziemią. Plantowanie (niwelowanie) terenu. II. Roboty w branży sanitarnej: 1. Dostawa, montaż i wykonanie instalacji węzła cieplnego w tym modułu przyłączeniowego, modułu ciepłej wody użytkowej, modułu centralnego ogrzewania, automatyki, 2. Wykonanie przyłączy sieci cieplnych wraz z systemem alarmowym, 3. Wykonanie przyłączy wod-kan 4. Wykonanie przebudowy istniejącego przyłącza wraz z systemem alarmowym, 5. Wykonanie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, c.o. i c.t., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, 6. Wymiana odcinka kanalizacji podposadzkowej, 7. Wykonanie studzienki schładzającej w węźle cieplnym. III. Roboty w branży elektrycznej i teletechnicznej: 1. Wykonanie i montaż rozdzielnic elektrycznych, 2. Wykonanie i montaż instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych, 3. Wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych, 4. Wykonanie badań po montażowych, 5. Wykonanie instalacji oddymiającej, CCTV, SKD, SSWiN, przyzywowej, LAN, SSP, instalacji dla rolet, 6. Wykonanie instalacji zewnętrznej kanalizacji kablowej elektroenergetycznej oraz teletechnicznej, oświetlenia zewnętrznego, 7. Przed rozpoczęciem budowy w branży elektrycznej należy potwierdzić pomiarami jakość ułożonych w ziemi i betonie połączeń uziemiających (wyrównawczych) oraz dostarczyć protokół pomiarowy do nadzoru inwestorskiego WAT. 8. Ponowne pomiary jw. należy wykonać po zakończeniu budowy budynku WML, a przed jego zgłoszeniem do odbioru końcowego oraz dostarczyć protokół pomiarowy do nadzoru inwestorskiego WAT. 9. Wszystkie roboty elektryczne należy wykonywać zgodnie z aktualnymi normami elektrycznymi. 10. Wyposażenie komputerowo-informatyczne – poz. 9 ZKZ (szczegółowy opis w przedmiarze robót branży elektrycznej i niskoprądowej), IV. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej zrealizowanych robót wraz z ZUD
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, na czas związania ofertą, wadium w wysokości 248 000,00 zł przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 30.08.2019r. do godz.09:00. Wadium może być wniesione: a)w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego PEKAO S.A. Warszawa ul. Towarowa 25 Nr 34 1240 5918 1111 0000 4910 0228 z dopiskiem „Wadium w postępowaniu na budowę budynku zaplecza badawczego wytrzymałości i trwałości zmęczeniowej statków powietrznych”. Skuteczne wniesienie wadium przelewem oznacza obecność wymaganej kwoty wadium na koncie Zamawiającego w wyżej wymienionym terminie, czyli datą wpłaty wadium jest data wpływu na konto, a nie data złożenia przelewu. WADIUM W FORMIE INNEJ, NIŻ PIENIĘŻNA WYKONAWCA może wnieść na 2 sposoby: 1.Jeżeli Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej: a)wadium składa w formie pisemnej poprzez załączenie do oferty oryginału dokumentu– dowodem wniesienia wadium będzie oryginał tego dokumentu. 2.Jeżeli Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej: a)wadium składa w formie elektronicznej poprzez zamieszczenie na Platformie w zakładce „OFERTY” poprzez wybranie opcji „Dodaj dokument” oryginału dokumentu wadialnego tj. sporządzonego elektronicznie i opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia tj. wystawcę dokumentu w formacie umożliwiającym Zamawiającemu odczyt dokumentu (Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia dokumentu wadium np. w formacie xml). Wniesienie wadium niepieniężnego w innej formie, niż w oryginale w postaci elektronicznej (np. w formie elektronicznej kopii wadium wystawionego w oryginale w formie pisemnej) będzie skutkować odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. pkt 7b) ustawy Pzp LUB b)wadium składa w formie pisemnej poprzez przesłanie na adres Zamawiającego Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, z dopiskiem „Dział Zamówień Publicznych”, z terminem doręczenia określonym w pkt 12.2 SIWZ, lub złożenie w KANCELARII JAWNEJ Wojskowej Akademii Technicznej, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, Budynek Nr 100, pokój nr 130, piętro pierwsze (wejście przez biuro przepustek), w godz. 7.45 - 15.00– dowodem wniesienia wadium będzie oryginał tego dokumentu Beneficjentem wnoszonego wadium w innej formie niż pieniądzu jest Wojskowa Akademia Techniczna (WAT). c)dokument wadium wniesiony w formie gwarancji/poręczenia powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie WAT. Tak wnoszone wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert. Spory pomiędzy WAT a wystawcą gwarancji/poręczenia wynikające z udzielonej gwarancji/poręczenia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby WAT. W przypadku stwierdzenia, że wadium nie zostało wniesione w wyznaczonym czasie i formie, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: OFERTA SKŁADANA W FORMIE PISEMNEJ Oferta składana przez Wykonawcę musi zawierać: a)„Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ; b)Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ; c)Oświadczenie o spełnianiu warunków - stanowiące załącznik nr 2A do SIWZ; d)Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej, niż pieniężna e)zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 4.5.1. lit. d) – stanowiące załącznik Nr 2B do SIWZ OFERTA SKŁADANA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy, podpisane przez osoby uprawnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym, następujące dokumenty: a)Formularz oferty; b)Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ; c)Oświadczenie o spełnianiu warunków - stanowiące załącznik nr 2A do SIWZ; d)Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik), z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą - oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób uprawnionych do jego udzielenia lub kopia poświadczona notarialnie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza. e)Pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa regulująca współpracę, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23ust. 2 ustawy Pzp - jeżeli zachodzi taka okoliczność; f)Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 4.5.1. lit. d) - stanowiące załącznik nr 2B do SIWZ; g)Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach