Przetargi.pl
ZAKUP PALIW PŁYNNYCH W SYSTEMIE KART FLOTOWYCH-BEZGOTÓWKOWYCH NA POTRZEBY LUBELSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W LUBLINIE

Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-914 Lublin, ul. Spokojna 4
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 7424535 , fax. 081 7424200
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
  ul. Spokojna 4 4
  20-914 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 7424535, fax. 081 7424200
  REGON: 00051429400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http:/ww2.lublin.uw.gov.pl/zampub/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP PALIW PŁYNNYCH W SYSTEMIE KART FLOTOWYCH-BEZGOTÓWKOWYCH NA POTRZEBY LUBELSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W LUBLINIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup wraz z zapewnieniem zatankowania bezpośrednio do zbiorników samochodów oraz do kanistrów (kosiarki, traktory, silniki motorówek, piły spalinowe) całodobowo i przez cały tydzień, następujących paliw - dla samochodów będących w dyspozycji Zamawiającego w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2012 r. : a) benzyny bezołowiowej 98 zgodnie z normą PN - EN 228:2009, nomenklatura wg CPV 09132100-4 b) benzyny bezołowiowej 95 zgodnie z normą PN - EN 228:2009, nomenklatura wg CPV 09132100-4 c)oleju napędowego zgodnie z normą PN- EN 590:2009, nomenklatura wg CPV 09134100-8. 2. Dopuszcza się oferowanie paliwa równoważnego do paliwa opisanego w/w normami. 3.Zamawiający wymaga, aby ilość stacji paliw na terenie kraju, w których można zrealizować zamówienie (zatankować paliwo na podstawie oferowanych kart) wynosiła nie mniej niż 150 stacji. 4. Zamawiający wymaga, aby w niżej wymienionych miastach (siedziba Zamawiającego oraz jego Delegatury) znajdowała się co najmniej jedna stacja paliw określona w pkt. 3, w odległości nie większej niż: a) 5 kilometrów (długość najkrótszej trasy przejazdu) od budynku przy ul. Wojciechowskiej 1 w Lublinie (baza transportu Zamawiającego) lub 4 kilometrów od budynku przy ul. Spokojnej 4 (siedziba Zamawiającego) b) 5 kilometrów (długość najkrótszej trasy dojazdu) od bazy Zamawiającego położonej przy ul. Partyzantów 3 w Zamościu c) 5 kilometrów (długość najkrótszej trasy dojazdu) od bazy Zamawiającego położonej przy ul. Brzeskiej 41 w Białej Podlaskiej d) 5 kilometrów (długość najkrótszej trasy dojazdu) od bazy Zamawiającego położonej przy ul. Pl. Niepodległości 1 w Chełmie. 5.W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wyda 25 kart flotowych przypisanych do pojazdów objętych przedmiotem zamówienia (numery rejestracyjne pojazdów zostaną podane w załączniku do podpisywanej umowy) oraz 10 kart flotowych Uniwersalnych umożliwiających tankowanie paliw do pojazdów wymienionych w załączniku do umowy i kanistrów wyłącznie dla potrzeb urządzeń mechanicznych (kosiarki, silniki łodzi, itp.). 6. Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia liczby kart flotowych w razie zwiększenia liczby eksploatowanych pojazdów lub zwrotu kart flotowych w razie wycofywania poszczególnych pojazdów z eksploatacji. 7. Karty flotowe powinny zawierać zakodowane informacje : a) pojazdy mechaniczne, 25 sztuk: - nazwa Zamawiającego tj. LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W LUBLINIE - numer rejestracyjny pojazdu, do którego przypisana jest karta b) Karta Uniwersalna, 4 sztuki: - nazwa Zamawiającego tj. LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W LUBLINIE c) Karta Uniwersalna, 4 sztuki: - nazwa Zamawiającego tj. LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W LUBLINIE - PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA d) Karta Uniwersalna, 2 sztuki: - nazwa Zamawiającego tj. LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W LUBLINIE - PAŃSTWOWA STRAŻ ŁOWIECKA 8.Przewidywane zakupy paliwa w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2012 r. mogą wynieść: a) benzyny bezołowiowej 98 - 6.000 litrów b) benzyny bezołowiowej 95 - 76.000 litrów c) oleju napędowego - 14.000 litrów 9.Zamawiający nie gwarantuje jednak zakupu wyżej wymienionych ilości paliwa w okresie do 31.12.2012 r. w ramach niniejszego zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091321004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności za paliwo
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:/ww2.lublin.uw.gov.pl/zampub/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach