Przetargi.pl
Dostawa materiałów biurowych i eksplatacyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łukowie

Starostwo Powiatowe w Łukowie ogłasza przetarg

 • Adres: 21-400 Łuków, ul. Piłsudskiego 17
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 25 798 22 03 , fax. 25 798 74 91
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Łukowie
  ul. Piłsudskiego 17 17
  21-400 Łuków, woj. lubelskie
  tel. 25 798 22 03, fax. 25 798 74 91
  REGON: 71158656700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starostwolukow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów biurowych i eksplatacyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łukowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do Starostwa Powiatowego w Łukowie. Szczegółowy wykaz materiałów oraz ich ilość zawiera załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ - Wykaz asortymentowo-ilościowy materiałów biurowych i eksploatacyjnych. Wykonawca zapewni załadunek, transport oraz rozładunek i dostarczenie materiałów do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego. Dostawy będą realizowane sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego, w terminie do 4 dni kalendarzowych licząc od dnia odebrania od Zamawiającego pisemnego zapotrzebowania. Dostawy będą następować w godzinach od 8:00 do 14:00. Wszystkie oferowane materiały muszą być fabrycznie nowe, najwyższej jakości wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą. Termin nowe użyty w opisie przedmiotu zamówienia oznacza, że wszystkie elementy, z których wyprodukowano przedmiot zamówienia nie były wcześniej używane. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony, o takich samych bądź lepszych parametrach w stosunku do oryginału produkowanego przez producenta urządzenia. W przypadku oferowania przez Wykonawcę produktów równoważnych do opisanych przez Zamawiającego do oferty należy dołączyć odpowiednie dowody wykazujące równoważność oferowanych przez Wykonawcę produktów (zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy). Na oferowane materiały Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji, licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. W przypadku realizacji w całości jednego z asortymentów i nagłych potrzeb zamawiającego dopuszcza się zmianę ilości przedmiotu zamówienia na rzecz innych materiałów zaoferowanych w ofercie pod warunkiem nie przekroczenia wartości umownej zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301900007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://lukowsp.bip.e-zeto.com/public/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach