Przetargi.pl
Zakup oraz sukcesywna dostawa odczynników do manualnej diagnostyki immunohistochemicznej dla Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, nr sprawy PN-124/17/MS

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie ogłasza przetarg

 • Adres: 02034 Warszawa, ul. Wawelska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 570 94 63, , fax. 22 570 94 63
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
  ul. Wawelska
  02034 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 570 94 63, , fax. 22 570 94 63
  REGON: 28836600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.coi.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup oraz sukcesywna dostawa odczynników do manualnej diagnostyki immunohistochemicznej dla Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, nr sprawy PN-124/17/MS
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest zakup dla Centrum Onkologii-Instytutu z siedzibą w Warszawie odczynników przeznaczonych do manualnej diagnostyki immunohistochemicznej dla Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej. Przedmiot zamówienia szczegółowo określono w załączniku nr 3 do SIWZ. 2.Termin przydatności do użycia powinien wynosić minimum 12 miesięcy od chwili dostawy do Zamawiającego. 3.Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i do używania na terenie RP . 4. Parametry wymagane dla asortymentu określonego w pakiecie nr 1: - Odczynniki przeznaczone do diagnostyki in vitro oraz posiadające certyfikat CE - Odczynniki w postaci płynnej: koncentraty do rozcieńczenia. - Przeciwciała pierwotne przeznaczone do diagnostyk immunohistochemicznej ludzkiego materiału tkankowego utrwalonego w formalinie i zatopionego w parafinie 5. Parametry wymagane dla asortymentu określonego w pakietach nr 2-7: - Przeciwciała pierwotne przeznaczone do diagnostyk immunohistochemicznej ludzkiego materiału tkankowego utrwalonego w formalinie i zatopionego w parafinie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696200-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia warunków w w/w zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dotyczące potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: a) Oświadczenia Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i do używania na terenie RP (pakiety 1-7); b) Oświadczenia Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia/odczynniki przeznaczone są do diagnostyki in vitro (pakiet nr 1); c) oryginalnych, pełnych dokumentów producenta w języku polskim jednoznacznie potwierdzających zgodność parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego np. karty charakterystyki lub oryginalnych dokumentów producenta potwierdzających zgodność parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego w języku angielskim pod warunkiem załączenia do dokumentów OŚWIADCZENIA dystrybutora w języku polskim, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie oczekiwania Zamawiającego i jest zgodny z jego wymaganiami. d) W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę odczynników do manualnej diagnostyki immunohistochemicznej o parametrach i właściwościach równoważnych Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że: a. oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, w szczególności jest on tożsamy pod względem charakterystyki analitycznej (Wykonawca załączy do oferty specyfikację jakościową, katalogi oferowanego produktu, protokół wykonania procedury, karty charakterystyki lub inny równoważny dokument, który umożliwi porównanie oferowanego asortymentu z wymaganym); b. oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania pozwalające na kontynuację prowadzonych przez Zamawiającego badań bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń oraz stosowania innej techniki badawczej - oświadczenie Wykonawcy; c. użycie zaoferowanego przedmiotu zamówienia o specjalistycznych parametrach/właściwościach równoważnych, nie wiąże się z koniecznością nabycia dodatkowych odczynników, sprzętu laboratoryjnego i innych materiałów zużywalnych oświadczenie Wykonawcy. 2. Inne niezbędne dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: a) Upoważnienia (oryginał) do podpisania oferty i dokumentów przetargowych, a także składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z krajowego rejestru sądowego lub zaświadczenia z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej RP; b) Podpisany i wypełniony formularz cenowy/opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 3 do SIWZ. c) Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 2 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach