Przetargi.pl
Budowa lądowiska dla SOR Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus ogłasza przetarg

 • Adres: 02005 Warszawa, ul. Lindleya
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 021 001, , fax. 225 022 136
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
  ul. Lindleya 4
  02005 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 021 001, , fax. 225 022 136
  REGON: 28893000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.dzieciatkajezus.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa lądowiska dla SOR Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę i zmianę sposobu użytkowania dachu oraz budowa lądowiska wyniesionego usytuowanego na budynku 20D Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie efektywności udzielania świadczeń w wyniku inwestycji w obszarze ratownictwa medycznego oraz intensywnej opieki medycznej jako kluczowe ogniwo zabezpieczenia pacjentów hospitalizowanych wieloprofilowo w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus”– zgodnie z ofertą cenową (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz opisem przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją projektową (załącznik nr 2 do SIWZ) - 1 zadanie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215120-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta cenowa – wzór załącznik nr 1 do SIWZ Pełnomocnictwo dla osoby, która podpisała ofertę (jeśli dotyczy) Potwierdzenie wniesienia wadium Oświadczenie Wykonawcy - w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - wzór załącznik nr 3 do SIWZ Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców – wzór załącznik nr 3 do SIWZ Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów (w oryginale) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną