Przetargi.pl
"Przebudowa ul. Świerkowej w Targówce"

Gmina Mińsk Mazowiecki ogłasza przetarg

 • Adres: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 257 582 851, , fax. 257 582 489
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mińsk Mazowiecki
  ul. Chełmońskiego 14
  05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 257 582 851, , fax. 257 582 489
  REGON: 71158274700000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Przebudowa ul. Świerkowej w Targówce"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą „Przebudowa ul. Świerkowej w Targówce”. Lokalizacja inwestycji: pas drogi wewnętrznej, ul. Świerkowej dz. ew. nr 95 oraz działki przyległe w miejscowości Targówka, gmina Mińsk Mazowiecki. Planuje się utwardzenie terenu na długości 316,0 m polegające na zmianie istniejącej nawierzchni na nawierzchnię z betonowej kostki farmerskiej. Szerokość nawierzchni w granicach pasa drogowego wynosi 3,5 m w m. Całkowita szerokość planowanej inwestycji (szerokość pasa drogowego wraz z utwardzeniem terenu) jest zmienna i wynosi od 6,9 m do 4,5m. Spadek podłużny jezdni należy dostosować do istniejących zjazdów i warunków wysokościowych. Spadek poprzeczny jezdni wynosi 2% w kierunku ścieku wykonanego z kostki farmerskiej o szerokości 40cm. Uwaga: ze względu na brak uzyskania odpowiednich służebności z zakresu zamówienia wyłącza się prace na działce nr 6598/2 położonej na gruntach miasta Mińska Mazowieckiego. Tym samym szerokość odcinka wzdłuż tej działki ulegnie zmniejszeniu do 5,4 m. Obrzeże przewidziane na krawędzi nawierzchni po stronie zachodniej działki nr 6598/2 zostanie przesunięte na granicę działek 6598/2 oraz 95. Ponadto, na zjeździe do działki nr 313/7 wykonawca ma za zadanie przygotować wyłącznie podbudowę pod ułożenie kostki (kostkę i robociznę zapewnia właściciel terenu). Rodzaj przewidywanych robót budowlanych: a) roboty rozbiórkowe, regulacja istniejącego uzbrojenia podziemnego, b) roboty ziemne - korytowanie i wywóz wierzchniej warstwy ulepszonej kruszywem, o grubości ok. 10 – 15 cm na wskazane odcinki gminnych dróg gruntowych (do 5 km), wywóz warstw spodnich w miejsca określone przez wykonawcę, c) wykonanie warstwy odsączającej i warstw konstrukcyjnych, d) ułożenie nawierzchni z kostki farmerskiej, Roboty wykończeniowe takie jak równanie terenu wokół drogi, zamiatanie powierzchni (wypełnianie spoin), uzupełnienie zieleni zostaną wykonane przez mieszkańców (przedstawicieli inicjatywy lokalnej) Nadzór nad pracami będzie prowadził inspektor nadzoru wyznaczony przez zamawiającego oraz dwóch przedstawicieli inicjatywy lokalnej, która partycypuje w finansowaniu inwestycji. 2. Integralną częścią opisu Przedmiotu zamówienia stanowią niżej wymienione załączniki: a) Załącznik nr 7 - Opis techniczny b) Załącznik nr 8 - Opinia geotechniczna c) Załącznik nr 9 - Rys. 1, 2, 3 d) Załącznik nr 10 - Wykres uziarnienia 3. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia tj: kierowanie pojazdami, układanie kostki brukowej jeżeli wykonywanie tych czynności będzie w przypadku danego wykonawcy polegało na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. 4. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane czynności. 5. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez zamawiającego zawarto we wzorze umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233200-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim Nr 52 9226 0005 0000 8035 2000 0040 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki w kancelarii pok. 102, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 13. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium na podstawie art. 46 ust 4a oraz 5 ustawy Pzp
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz oferty 2) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy) 3) Pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy) 4) Pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (jeżeli dotyczy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach