Przetargi.pl
Remont pomieszczeń IIIp. Budynku A Szpitala Specjalistycznego „Inflancka” w systemie zaprojektuj i wybuduj – etap II

Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej" ogłasza przetarg

 • Adres: 00189 Warszawa, ul. Inflancka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 831-37-01, , fax. 635 84 39
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej"
  ul. Inflancka 6
  00189 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 831-37-01, , fax. 635 84 39
  REGON: 1300305000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ipzp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń IIIp. Budynku A Szpitala Specjalistycznego „Inflancka” w systemie zaprojektuj i wybuduj – etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamawiający zamierza zrealizować II etap remontu pomieszczeń IIIp. Budynku A. W etapie II zakres realizacji zostaje ograniczony do pomieszczeń nr: 3/07, 3/08, 3/09, 3/10, A/18, A/19. Łączna powierzchnia objęta zamówieniem wynosi – 63,93 m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215140-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a. formularz oferty (według wzoru załącznik nr 1 do SIWZ), b. ew. pełnomocnictwo lub upoważnienie do podpisania oferty (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie), o ile sposób reprezentacji nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę; c. w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oryginał lub kopia poświadczona notarialnie pełnomocnictwa, do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach