Przetargi.pl
Dostawę czterech samochodów osobowych ze stałym napędem na cztery koła

Instytut Badawczy Leśnictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 05-090 Raszyn, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 150 300, , fax. 227 200 397
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Badawczy Leśnictwa
  Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3
  05-090 Raszyn, woj. mazowieckie
  tel. 227 150 300, , fax. 227 200 397
  REGON: 11583200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ibles.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę czterech samochodów osobowych ze stałym napędem na cztery koła
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 samochodów dla IBL. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ ZP39-179016.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34113200-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywał co najmniej 2 dostawy min. 2 samochodów (używanych bądź nowych) o wartości nie mniejszej niż 60 000, 00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) netto każda z dostaw. W przypadku składania Oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunek powinien spełnić co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie. W przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, to co najmniej jeden z nich powinien samodzielnie spełnić warunek.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z SIWZ ZP39-179016

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach