Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 290730W w Koszelówce, gm. Łąck

Gmina Łąck ogłasza przetarg

 • Adres: 09520 Łąck, ul. Gostynińska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 243 841 400,
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łąck
  ul. Gostynińska 2
  09520 Łąck, woj. mazowieckie
  tel. 243 841 400,
  REGON: 61101573800000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 290730W w Koszelówce, gm. Łąck
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1)Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 290730W w Koszelówce”. W ramach niniejszego zadania wykonana zostanie nawierzchnia bitumiczna drogi gminnej nr 290730W w miejscowości Koszelówka, gm. Łąck jednego odcinka na km od 0+000 do 0+500 o długości 500 m i szerokości 3,5 m. Nie przewiduje się wycinki drzew. Gospodarka wodna pasa drogowego nie ulega zmianom. Woda opadowa i roztopowa będzie rozsączana na powierzchni chłonnej w zakresie pasa drogowego. Zakres robót obejmuje m.in:- ułożenie rur ochronnych, - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,- wykonanie nawierzchni 2 warstw o grubości: warstwa wiążąca 4 cm i ścieralna 3 cm, - oznakowanie;- wykonanie poboczy;- geodezyjne tyczenie granic na gruncie oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty: dokumentacja projektowa, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty, a zwłaszcza dokonał wizji lokalnej w terenie, zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i uwzględnił je w wynagrodzeniu ryczałtowym. Zamawiający wymaga aby przy wykonywaniu zamówienia wykonawca lub podwykonawca zatrudniał przez cały okres trwania zamówienia osoby na postawie umów o pracę. Wykonawca będzie dokumentował zatrudnienie w/w osób przedstawiając zamawiającemu w ujęciu miesięcznym wykaz tych osób. Zamawiający będzie posiadał uprawnienia w zakresie kontroli w/w wymagań, polegające na prawie do żądania w dowolnym momencie trwania umowy: umów o pracę oraz potwierdzenia opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w stosunku do osób wymienionych w w/w wykazie. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania: - ułożenie rur ochronnych (osłonowych)- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej- oznakowanie - wykonanie poboczy- czynności w zakresie ochrony terenu budowy- czynności w zakresie utrzymania czystości/sprzątania terenu budowy. Podstawę do sporządzenia kosztorysów ofertowych stanowi dokumentacja projektowa. Kosztorys (zgodny ze złożoną ofertą) zostanie dostarczony Zamawiającemu w dniu podpisania umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa - załącznik nr 8 do SIWZ, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9 do SIWZ i przedmiar robót - załącznik nr 10 do SIWZ. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz posiadające wszelkie niezbędne atesty i aprobaty techniczne oraz odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570). Występujące w dokumentacji projektowej nazwy handlowe materiałów i urządzeń oraz ich dostawców należy traktować wyłącznie jako przykładowe. Wymienione nazwy producentów służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. W ofercie można, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, zaproponować urządzenia i materiały równoważne. Ofertą równoważną jest przedmiot, urządzenie lub proponowany materiał o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zaoferowany asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Koszty związane z wykazaniem równoważności oferty ponosi Wykonawca. Na Wykonawcy ciąży obowiązek udokumentowania spełnienia wymagań i efektów inwestycyjnych, które muszą być w pełni zgodne z przyjętymi w projekcie Zamawiającego parametrami projektu. W przypadku wątpliwości na Wykonawcy będzie spoczywać trud udowodnienia, że produkt jest równoważny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Pisemne zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (jeżeli dotyczy) - załącznik nr 6 do SIWZ. 3. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów (należy jednak załączyć dokumenty, z których wynikać będzie ciągłość i prawidłowość udzielonych pełnomocnictw – odpisy z właściwego rejestru). Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 4. W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone Pełnomocnikowi (np. Liderowi / przedstawicielowi / partnerowi wiodącemu) do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (patrz Rozdział III pkt III.12 SIWZ) 5. Zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega ww. informacje w ofercie w formie odrębnego oświadczenia). Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach