Przetargi.pl
Zakup oprogramowania do zarządzania siecią komputerową, inwentaryzacji, zwiększenia bezpieczeństwa i cyfryzacji urzędu

Gmina Miejska Chojnice ogłasza przetarg

 • Adres: 89-600 Chojnice, Stary Rynek, 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523971800
 • Data zamieszczenia: 2022-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Chojnice
  Stary Rynek, 1
  89-600 Chojnice, woj. pomorskie
  tel. 523971800
  REGON: 092351245
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastochojnice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup oprogramowania do zarządzania siecią komputerową, inwentaryzacji, zwiększenia bezpieczeństwa i cyfryzacji urzędu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Program do monitorowania, zarządzania siecią komputerową i inwentaryzacji – licencja na 160 stanowiskProgram do zwiększenia bezpieczeństwa sieci komputerowej ESET – licencja na 160 stanowiskProgram do elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD – licencja na 160 stanowiskProgram do szyfrowania wiadomości email technologią END TO END i zabezpieczania poczty meilowej przed atakami phishingowymi. – licencja na 160 stanowisk
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:zdolności technicznej lub zawodowej:Część 1Wykonawca musi przedstawić w wykazie, że wykonał co najmniej 1 dostawę (w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie), o wartości minimum 30 000 zł, która polegała na dostarczeniu i wdrożeniu oprogramowaniaCzęść 2Wykonawca musi przedstawić w wykazie, że wykonał co najmniej 1 dostawę (w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie), o wartości minimum 30 000 zł, która polegała na dostarczeniu i wdrożeniu oprogramowaniaCzęść 3Wykonawca musi przedstawić w wykazie, że wykonał co najmniej 1 dostawę (w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie), o wartości minimum 30 000 zł, która polegała na dostarczeniu i wdrożeniu oprogramowaniaCzęść 4Wykonawca musi przedstawić w wykazie, że wykonał co najmniej 1 dostawę (w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie), o wartości minimum 30 000 zł, która polegała na dostarczeniu i wdrożeniu oprogramowania
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-16

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach