Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2656G ul. Drzymały w Chojnicach.

POWIAT CHOJNICKI ogłasza przetarg

 • Adres: 89-600 Chojnice, UL. 31 STYCZNIA 56
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0523966584
 • Data zamieszczenia: 2022-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POWIAT CHOJNICKI
  UL. 31 STYCZNIA 56
  89-600 Chojnice, woj. pomorskie
  tel. 0523966584
  REGON: 092351239
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.chojnice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2656G ul. Drzymały w Chojnicach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2656G ul. Drzymały w Chojnicach.Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w opisie przedmiotu zamówienia oraz projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załączniki do SWZ.1. Opracowaniem należy objąć odcinek drogi powiatowej nr 2656G w km od 0+335 do 1+015 ul. Drzymały w Chojnicach, długość odcinka 0,680 km, zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym zał. nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia. Dokumentacja będzie stanowić załącznik do wniosku o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej.Zakres prac projektowych: - na całym odcinku remont nawierzchni drogi,- na całym odcinku ciąg pieszo – rowerowy, ewentualnie w miejscach gdzie nie będzie możliwości poszerzenia pasa drogowego- chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego,- na całym odcinku kanalizacja deszczowa, zrzut wody opadowej poprzez istniejącą kanalizację deszczową – w załączeniu warunki włączenia- zał. nr 2, - zaprojektowanie wymiany opraw oświetleniowych na istniejącej linii oświetlenia ulicznego, - zaprojektowania geometrii skrzyżowań i łuków, - zaprojektowanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, - zaprojektowanie kanału technologicznego lub uzyskanie skutecznego zwolnienia z obowiązku budowy kanału technologicznego od ministra właściwego ds. informatyzacji (Minister Cyfryzacji),- zaprojektowanie usunięcia kolizji z infrastrukturą podziemną i nadziemną- w przypadku wystąpienia,- opracowanie dokumentacji na podkładzie geodezyjnym do celów projektowych z wyniesionymi granicami pasa drogowego (granice pasa drogowego należy odszukać, ewentualnie ustalić),- dokumentacja musi być wykonana w oparciu o badania geologiczne. 2. Termin realizacji: do 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy 3. Projekty podziału działek niezbędnych do realizacji zadania:- zamówienia podstawowe: wykonanie 3 projektów podziałów nieruchomości, - zamówienie w ramach prawa opcji: wykonanie do 5 projektów podziałów nieruchomości4. Projektant przekaże opracowania projektowe w wersji tekstowej w ilości:1) dokumentacja projektowa do wniosku o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej - 6 kpl.,2) projekt stałej organizacji ruchu po zakończeniu budowy – 3 kpl.,3) przedmiary robót - 2 kpl.,4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 3 kpl.,5) kosztorys inwestorski – 2 kpl.,6) wersja elektroniczna opracowań wymienionych w pkt 1- 5 na płycie CD – 2 szt., zawierająca cyfrowy zapis dokumentacji projektowej : rysunki w formacie PDF oraz DWG, tekst w formacie PDF oraz doc (Ms Word), przedmiar robót i kosztorys inwestorski w formacie PDF oraz doc (Ms Word) lub xls (Ms Excel), specyfikacje techniczne w formacie PDF oraz doc (Ms Word).5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające, że forma pisemna jest tożsama z formą cyfrową.6. Zgodnie z art. 99 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.7. Dokumentację projektową można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny”.8. Jeżeli dokumentacja projektowa została opisana w sposób, o którym mowa w pkt 7, wykonawca wskazuje kryteria stosowane w celu oceny równoważności. 9. Dokumentacja projektowa musi uwzględniać wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników zgodnie z art. 100 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapisy art. 95 ustawy Pzp, dotyczące zatrudnienia: Zamawiający nie określa obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje jedynie czynności wykonywane przez projektantów tj. osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Osoby wykonujące te czynności są samodzielnymi uczestnikami procesu projektowego, budowlanego, i działają samodzielnie, także w tym rozumieniu, że same wyznaczają sobie zadania i same te zadania realizują.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 10.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w pkt 9 SWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:10.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej.10.1.4.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania, że dysponuje lub celem realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował: osobą która będzie pełnić funkcję projektanta branży drogowej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. - Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) oraz posiada doświadczenie tj. opracowała co najmniej jedną dokumentację projektową o wartości minimum 50 tyś. zł brutto dla budowy, rozbudowy, przebudowy drogi lub ulicy o nawierzchni asfaltowej.Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t. j. – Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j.-Dz. U. z 2020 r. poz. 220.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-18

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach