Przetargi.pl
ZAKUP ODCZYNNIKÓW ZAKUP ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH oraz MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH do analizatora AVL 9180 wraz z DOSTAWĄ do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej SPMZOZ w Słupsku przy ul. Tuwima 37.

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 37
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (059) 87 74 500 , fax. (059) 84 74 510
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku
  ul. Tuwima 37 37
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. (059) 87 74 500, fax. (059) 84 74 510
  REGON: 77097910500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spmzoz-slupsk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP ODCZYNNIKÓW ZAKUP ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH oraz MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH do analizatora AVL 9180 wraz z DOSTAWĄ do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej SPMZOZ w Słupsku przy ul. Tuwima 37.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup odczynników chemicznych oraz materiałów eksploatacyjnych do analizatora AVL 9180 z dostawą do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku przy ul. Tuwima 37, według wykazu określonego w CZĘŚCI II SIWZ. Dostawy odbywać się będą cyklicznie, na koszt dostawcy do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej SPMZOZ w Słupsku przy ul. Tuwima 37.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336963008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 15 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spmzoz-slupsk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach