Przetargi.pl
Remont pomieszczeń na parterze budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Gdyni - I etap

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 ogłasza przetarg

 • Adres: 81-184 Gdynia, ul. Energetyków 13
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6219510 , fax. 058 6219510
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
  ul. Energetyków 13 13
  81-184 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 058 6219510, fax. 058 6219510
  REGON: 00120290600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: sosw2gdynia@wp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń na parterze budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Gdyni - I etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty rozbiórkowe: - rozbiórka wykładziny PCV i dywanowej -rozbiórka parkietu na lepiku -rozbiórka stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami -rozbiórka ścianki murowanej z cegły -skucie lepiku wraz z wylewka cementową - wywóz materiałów z rozbiórki i ich utylizacja. Roboty budowlane i wykończeniowe: - montaż ościeżnic i nowej stolarki drzwiowej - 3 szt. -zabudowa kanału ciepłowniczego, -izolacja cieplna ze styropianu gr 2-3 cm. -wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 35 mm -wykonanie posadzki samopoziomującej gr. 2 mm -zagruntowanie podłoża preparatami gruntującymi, -ułożenie paneli podłogowych wg technologii -tynk jednowarstwowy gipsowy -malowanie ścian i sufitu, -wykonanie pozostałych prac wynikających z technologii 1.3. Roboty instalacyjne: - wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia wraz z rozdzielnicami, - wymiana instalacji komputerowej, - wymiana instalacji telefonicznej - pomiary powykonawcze.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 15 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4834_35766.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną