Przetargi.pl
Wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej systemu zarządzania klimatem, systemu nawadniania kroplowego i mikrozraszania i systemu wysokociśnieniowego nawilżania powierza w szklarni doświadczalnej w budynku Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

Uniwersytet Gdański ogłasza przetarg

 • Adres: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1A
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5232344 , fax. 058 5232484, 5523741
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Gdański
  ul. Bażyńskiego 1A 1A
  80-952 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 5232344, fax. 058 5232484, 5523741
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.univ.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej systemu zarządzania klimatem, systemu nawadniania kroplowego i mikrozraszania i systemu wysokociśnieniowego nawilżania powierza w szklarni doświadczalnej w budynku Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, kosztorys inwestorski) wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, w tym uzgodnieniem z rzeczoznawcą ds. sanitarno - higienicznych, rzeczoznawcą ds. p.poż, i przedstawicielem użytkownika oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego: Wykonanie systemu zarządzania klimatem, systemu nawadniania kroplowego i mikrozraszania i systemu wysokociśnieniowego nawilżania powierza w szklarni doświadczalnej w budynku Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712400003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.univ.gda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną