Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego, części i akcesoriów komputerowych

Instytut Oceanologii PAN ogłasza przetarg

 • Adres: 81-712 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 55
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5517281 , fax. 058 5512130
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Oceanologii PAN
  ul. Powstańców Warszawy 55 55
  81-712 Sopot, woj. pomorskie
  tel. 058 5517281, fax. 058 5512130
  REGON: 00063246700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.iopan.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut Polskiej Akademii Nauk

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego, części i akcesoriów komputerowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, części i akcesoriów komputerowych (nr postępowania: IO/ZP/30/2011) dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot. 2. Kod CPV: 30.21.40.00-2 (stacje robocze), 30.21.31.00-6 (komputery przenośne), 30.21.30.00-5 (komputery osobiste), 30.21.33.00-8 (komputery biurkowe), 30.23.70.00-9 (części akcesoria i wyroby do komputerów), 30.23.72.00-1(akcesoria komputerowe), 30.23.21.10-8 (drukarki laserowe), 30216110-0 (skanery komputerowe). 3. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 23 pakiety, których dokładny opis znajduje się w tabelach stanowiących załączniki nr. 2.1 - 2.23. do niniejszej SIWZ. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, obejmujących pozycje tylko z jednego lub kilku pakietów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302140002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.iopan.gda.pl/bip/przetarg146/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach