Przetargi.pl
Zakup nowego ciągnika rolniczego wraz z dostawą dla Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Skierniewicach

Powiat Skierniewicki ogłasza przetarg

 • Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3-go Maja 6
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 046 8334637, 8341546 , fax. 046 8336679
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Skierniewicki
  ul. Konstytucji 3-go Maja 6
  96-100 Skierniewice, woj. łódzkie
  tel. 046 8334637, 8341546, fax. 046 8336679
  REGON: 75014778000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-skierniewice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup nowego ciągnika rolniczego wraz z dostawą dla Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Skierniewicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego ciągnika rolniczego wraz z dostawą dla Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Skierniewicach na plac zlokalizowany przy ul. St. Kaczyńskiego 9, 96-100 Skierniewice, (przy siedzibie Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Skierniewicach). Przedmiot zamówienia musi spełniać, co najmniej minimalne wymagania techniczne oraz wyposażenia dotyczące przedmiotu zamówienia. Dane techniczne i wyposażenie ciągnika rolniczego: 1/ ciągnik rolniczy - nowy - rok fabrycznej produkcji wszystkich części 2012 2/.Moc min. Według normy (2000/25/CE) 102 KM/75KW 3/. Wyposażenie: -napęd na cztery koła -udźwig podnośnika tylnego min. 5300 kg -sterowanie podnośnika tylnego z zewnątrz -podnośnik przedni + WOM przedni 1000 obr/min -rozdzielacze hydrauliczne 6 drogowe z szybkozłączami i regulatorem przepływu -skrzynia biegów 40 km/h -skrzynia biegów: 5 przełożeń z superreduktorem 20 biegów przód + 20 biegów tył -WOM tylny 540-1000 obr/min -instalacja pneumatyczna hamulców przyczepy -kabina kierowcy w wersji podstawowej (ogrzewanie, wentylacja) -błotniki przednie skrętne -ogumienie 24 cale przód, 34 cale tył - oświetlenie drogowe - oświetlenie robocze - lampa ostrzegawcza tz. (kogut) - immobiliser 4./ Gwarancja min. 24 miesiące lub 2000 mtg 5./ Serwis gwarancyjny 2. Wykonawca może zaoferować rozwiązanie o wyższych wymaganiach technicznych i wyposażenia. 3. Warunki dostawy: Wraz z ciągnika rolniczego Wykonawca dostarczy odpowiednią dokumentację - oryginalną instrukcję obsługi w języku polskim, książkę przeglądów serwisowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 167000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium wymagane w kwocie: 4.300 zł Formy wniesienia wadium zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem (z konta Wykonawcy na konto Zamawiającego) na rachunek bankowy: Kredyt Bank S.A. Skierniewice Nr 94 1500 1689 1216 8001 8049 0000. Wadium należy wnieść (wpływ na konto Zamawiającego) przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca, który nie wniesie wadium w określonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania na podst. art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp. Wraz z ofertą należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiat-skierniewice.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach