Przetargi.pl
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Gospodarz

Gmina Rzgów ogłasza przetarg

 • Adres: 95-030 Rzgów, Plac 500-Lecia
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 422 141 109 , fax. 422 141 207
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rzgów
  Plac 500-Lecia 22
  95-030 Rzgów, woj. łódzkie
  tel. 422 141 109, fax. 422 141 207
  REGON: 47205782700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rzgow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Gospodarz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, rok produkcji nie starszy niż 2020r, lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego. Wymiary zewnętrzne pojazdu kompletnego: - minimalna długość całkowita po zabudowie 6550 mm, przy czym długość nadwozia sprzętowego 2900 mm - maksymalna wysokość całkowita pojazdu z zabudową (bez anten) 2600 mm - szerokość maksymalna 2500 mm z lusterkami bocznymi - rozstaw osi minimum 3600 mm Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym z turbo-doładowaniem. Silnik o mocy maksymalnej, minimum 115 kW i maksymalnym momencie obrotowym, minimum 350 Nm, spełniający normę emisji spalin obowiązującą na dzień przekazania pojazdu, pojemność skokowa minimum 2250 cm3. Napęd 4x2 na oś tylną z fabryczną blokadą mechanizmu różnicowego, oś napędzana wyposażona w podwójne koła. Pojazd wyposażony w opony uniwersalne ( wielosezonowe) z pogłębionym bieżnikiem i oznaczeniem M+S. Układ hamulcowy wyposażony w ABS, układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy ESP Skrzynia biegów 6 biegowa + wsteczny, hamulce tarczowe na obu osiach
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach