Przetargi.pl
Zakup iPad Air 10.9

Województwo Opolskie ogłasza przetarg

 • Adres: 45-082 Opole, ul. Piastowska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 775 416 400 , fax. 077 54 16 411
 • Data zamieszczenia: 2021-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Opolskie
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole, woj. opolskie
  tel. 775 416 400, fax. 077 54 16 411
  REGON: 53141242100000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup iPad Air 10.9
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup 5 szt. iPad air 10'9PRO dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. W związku z ciągłym rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS CoV-2 i wysokim prawdopodobieństwem utrzymywania się takiej sytuacji w najbliższej przyszłości, istnieje konieczność wprowadzenia szczególnych rozwiązań, umożliwiających podejmowanie działań w celu zapobiegania epidemii. Jednym z takich działań jest zdalne wykonywanie obowiązków pracowniczych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Posiadany obecnie przez urząd sprzęt informatyczny jest niewystarczający do sprawnego wykonywania pracy zdalnej, która do tej pory nie była realizowana w tak dużej skali. Zakup iPadów jest realizowany w celu minimalizowania bezpośrednich kontaktów między pracownikami. Pozwoli to na sprawne, skuteczne i przede wszystkim bezpieczne wykonywanie obowiązków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach