Przetargi.pl
Podniesienie poziomu diagnostyki ZOZ w Białej realizowanego w ramach środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych

Powiat Prudnicki ogłasza przetarg

 • Adres: 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 381 700 , fax. 77 438 17 01
 • Data zamieszczenia: 2021-07-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Prudnicki
  ul. Kościuszki 76
  48-200 Prudnik, woj. opolskie
  tel. 774 381 700, fax. 77 438 17 01
  REGON: 53141260000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatprudnicki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Podniesienie poziomu diagnostyki ZOZ w Białej realizowanego w ramach środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia został określony w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik do Zaproszenia. Część I: Dostawa Systemu Holterowskiego Część II: Dostawa Głowicy matrycowej przezklatowej 3D/4D do echokardiografu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach