Przetargi.pl
Zakup, instalacja, szkolenie, wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, działanie 10.3 E-usługi publiczne pn. „Wdrożenie e-usług w SPZOZ w Głubczycach szansą na poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej”

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach ogłasza przetarg

 • Adres: 48-100 Głubczyce, ul. M. Skłodowskiej-Curie
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 801 170 , fax. 774 801 171
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 26
  48-100 Głubczyce, woj. opolskie
  tel. 774 801 170, fax. 774 801 171
  REGON: 31157900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.szpitalglubczyce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup, instalacja, szkolenie, wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, działanie 10.3 E-usługi publiczne pn. „Wdrożenie e-usług w SPZOZ w Głubczycach szansą na poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup, instalacja, szkolenie, wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, działanie 10.3 E-usługi publiczne pn. „Wdrożenie e-usług w SPZOZ w Głubczycach szansą na poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr A.1 - A.3 do SIWZ: załącznik nr A.1 do SIWZ - Opis oprogramowania EOD, załącznik nr A.2 do SIWZ - Opis szkolenia, załącznik nr A.3 do SIWZ - Opis wdrożenia; zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.szpitalglubczyce.pl stanowiące integralną częścią SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł 00/100. 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu przewidzianego na złożenie ofert, określonego w pkt X.1. SIWZ. 3. Forma wniesienia wadium (art. 45 ust 6 Pzp): Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w następujących formach: 1) pieniądzu (tj. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego); 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). 4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu (przelewem) Wykonawca dołącza do oferty dowód wpłaty wadium - potwierdzający dokonanie przelewu. Na poleceniu przelewu zaleca się wpisać nr postępowania przetargowego: PN / 8 / VI / 19. Wadium w pieniądzu należy wnosić na konto: Bank Spółdzielczy w Raciborzu O/Kietrz nr konta 03 8475 1016 2006 3601 3283 0004. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany powyżej. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, w ofercie (formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ) należy podać numer konta, na jakie Zamawiający powinien dokonać jego zwrotu. 5. W pozostałych formach wniesienia wadium (w innej formie niż pieniądz) wymagane jest złożenie oryginału dokumentu w Kasie III piętro pok. Nr 301 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 14:30) w budynku Głównym SP ZOZ, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 48-100 Głubczyce do upływu terminu składania ofert. Natomiast kopię dokumentu wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 6. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania, ponownego wniesienia określa art. 46 Pzp. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca: a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. b) którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile dotyczy); 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony Formularz ofertowy (wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ), 2. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile fakt ten nie wynika z dokumentów rejestrowych. Udowodnienie posiadania uprawnień do podpisania oferty ciąży na Wykonawcy. 3. Dowód wpłaty wadium. 4. Zobowiązanie innych podmiotów, w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów. 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, w którym Wykonawca informuje o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 6. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach