Przetargi.pl
„Nadzór inwestorski dot. realizacji inwestycji: Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagospodarowanie terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu”.

Gmina Dobrodzień ogłasza przetarg

 • Adres: 46-380 Dobrodzień, Plac Wolności
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 343 575 100 , fax. 034 3575100 w. 30
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dobrodzień
  Plac Wolności 1
  46-380 Dobrodzień, woj. opolskie
  tel. 343 575 100, fax. 034 3575100 w. 30
  REGON: 15139863000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.dobrodzien.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Nadzór inwestorski dot. realizacji inwestycji: Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagospodarowanie terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski przy realizacji robót związanych z inwestycją pn.: „Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagospodarowanie terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu”, w zakresie zgodnym z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późniejszymi zmianami), inicjowania działań zmierzających do prawidłowej i terminowej realizacji zadania oraz podejmowania czynności mających na celu ochronę Zamawiającego oraz: - reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, - nadzorowanie wykonywanych robót budowlanych pod względem technicznym i jakościowym, - kontrolowanie wpisów w książce obmiarów robót w zakresie ilości i rodzaju wykonanych robót oraz potwierdzenie faktycznie wykonanych robót, - sprawdzanie kosztorysów wykonanych robót ze stanem faktycznym, zgodności ich z fakturami wykonawcy robót oraz potwierdzanie kwoty do wypłaty w terminie 7 dni od daty ich wystawienia, - uczestniczenie w czynnościach polegających na sporządzaniu protokołów odbioru robót wraz z sprawdzonym rozliczeniem finansowym tych prac, - sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych wyrobów budowlanych pod względem zgodności z uzgodnieniami normami i świadectwami, zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, - potwierdzenia usunięcia wad, zgłaszanie gotowości do odbioru zadań i jego części, uzupełnianie szczegółów oraz wyjaśniania Wykonawcy robót wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót, - pomoc Zamawiającemu w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i rozliczeń osób trzecich powstałych przy realizacji inwestycji, -przygotowanie i udział Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania. Zgodnie z art. 27 ustawy Prawo budowlane Zamawiający przy podpisaniu umowy wyznaczy spośród zgłoszonych Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego koordynatora ich czynności na budowie. Niniejsze zamówienie zostało podzielone na 3 zadania, tj: - zadanie nr 1: „Nadzór inwestorski dot. realizacji przebudowy placu Wolności wraz z niezbędnąၐ infrastrukturą, fontanną oraz przyłączami do przyszłego budynku gastronomicznego, w obrębie placu Wolności w Dobrodzieniu”; - zadanie nr 2: „Nadzór inwestorski dot. realizacji zagospodarowania terenu Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu, w tym przebudowy podziemnej infrastruktury technicznej, wymiany nawierzchni utwardzonych, zieleni oraz małej architektury”; - zadanie nr 3: „Nadzór inwestorski dot. realizacji zagospodarowania Parku Jordanowskiego wraz z placem zabaw, wymiany nawierzchni parkowej alei, wymianyၐ oraz wzniesienia nowego ogrodzenia, wykonania monitoringu terenu i oświetlenia terenu w Dobrodzieniu przy ulicy Piastowskiej”. 2.1. Realizacja przebudowy placu Wolności wraz z niezbędnąၐ infrastrukturą, fontanną oraz przyłączami do przyszłego budynku gastronomicznego, w obrębie placu Wolności w Dobrodzieniu obejmuje następujące branże: - branża architektoniczno-budowlana, - branża konstrukcyjna, - branża drogowa, - branża sanitarna, - branża elektryczna, - branża architektury zieleni, - branża technologii wody fontanny. Przebudowa obejmuje powiększenie powierzchni placu Wolności w Dobrodzieniu o obecny przejazd i parking pomiędzy terenem kościoła a płytą główną placu, wyniesienie terenu do poziomu placu Wolności w Dobrodzieniu i wymianę istniejącej nawierzchni placu Wolności w Dobrodzieniu, parkingu na nową nawierzchnie z kostki kamiennej oraz płyt granitowych. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie odwodnienia placu Wolności w Dobrodzieniu po przez wykonanie odwodnienia liniowego (szczelinowego) i podłączenie go do wykonywanej obecnie sieci kanalizacji deszczowej. Projekt przewiduje również wykonanie nowego oświetlenia placu Wolności w Dobrodzieniu. Na płycie placu Wolności w Dobrodzieniu projektowana jest fontanna miejska typu suchego "funsquare" (fontanna bez otwartej niecki) wraz z komorą technologiczną i niezbędną infrastrukturą. Wymianie podlegać będzie również zieleń wysoka w celu ujednolicenia jej gatunkowo oraz likwidacji małowartościowych egzemplarzy istniejącego drzewostanu. Projekt zakłada usunięcie z terenu placu Wolności w Dobrodzieniu istniejących elementów małej architektury takich jak gazony na kwiaty, ławki, śmietniki, tablice, słupy reklamowe i ogłoszeniowe a następnie zastąpienie ich nowoczesnymi meblami miejskimi. Widniejący na mapie kontener (punkt lotto) w momencie opracowywania opisu został już wywieziony poza obszar opracowania. Na przedmiotowym placu Wolności w Dobrodzieniu znajduje się również dwu poziomowa niecka dawnej fontanny miejskiej obecnie wypełniona ziemią i obsadzona sezonowymi kwiatami. Konstrukcja zostanie rozebrana a w jej miejscu powstanie opisywana fontanna miejska typu suchego. Projekt przewiduje również wydłużenie (kontynuację) przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz energetycznych do przyszłego budynku gastronomicznego, który w późniejszym okresie zostanie wzniesiony na placu Wolności w Dobrodzieniu a obecnie nie jest częścią opracowania. Projektowany zakres polegać będzie na odtworzeniu centralnej płyty rynku w kształcie z początku XX w. Istniejące żywopłoty zostaną przesadzone na inne tereny zielone. Podobnie nieliczne drzewa. Pozostałe drzewa na podstawie pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu zostaną wycięte i zastąpione nowymi nasadzeniami w postaci Klonów zwyczajnych. Projekt przewiduje też nasadzenia uzupełniające w postaci żywopłotów (bukszpan wiecznie zielony), oraz pod drzewami bodziszek kantabryjski. Dodatkowymi elementami zieleni będą obsadzone ozdobną trawą (Spartyna grzebieniowata) donice. Przywrócenie spójnej gatunkowo szaty roślinnej wraz z dosadzeniem drzew w części istniejącego parkingu pomiędzy główną płytą placu Wolności w Dobrodzieniu a terenem parafii św. Marii Magdaleny jest zabiegiem koniecznym w celu przywrócenia pierwotnego kształtu i charakteru placu Wolności w Dobrodzieniu jaki miał on w początkach XX w. Przebudowa obejmuje następujący zakres robót: - roboty przygotowawcze (geodezyjne wytyczenie obiektu), - rozbiórka istn. nawierzchni placu miejsc postojowych i chodników, - wymiana istn. sieci (kanalizacyjnej, wodociągowej i oświetlenia ulicznego), - przebudowa drogi (roboty ziemne, korytowanie istn. nawierzchni wraz z wywozem na miejsce określone przez Zamawiającego), - wykonanie stabilizacji istn. podłoża gruntowego, - wykonanie podbudowy z kamienia łamanego w dwóch warstwach 0-31.50 mm gr. 25cm, - ułożenie oporników kamiennych na ławie betonowej C12/15, - ułożenie i ubicie proj. nawierzchni z kostki granitowej, płyt granitowych, otoczaków zgodnie z detalami wraz z za spoinowaniem fug z ręcznym wyczyszczeniem, - regulacja urządzeń obcych zlokalizowanych w nawierzchni projektowanego placu Wolności w Dobrodzieniu, - budowa przyłącza wodociągowego do projektowanego budynku gastronomicznego na rynku przy Pl. Wolności w Dobrodzieniu, - budowa przyłącza wodociągowego do nowo projektowanej fontanny typu suchego na rynku przy Pl. Wolności w Dobrodzieniu, - budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do projektowanego budynku gastronomicznego na rynku przy Pl. Wolności w Dobrodzieniu, - budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do nowo projektowanej fontanny typu suchego na rynku przy Pl. Wolności w Dobrodzieniu, - budowa przyłączy kanalizacji deszczowej na odprowadzanie wód opadowych z powierzchni płyty rynku przy Pl. Wolności w Dobrodzieniu, - demontaż istniejącego oświetlenia na placu Wolności w Dobrodzieniu, - wykonanie przyłączy kablowych (wewnętrzna linia zasilająca dla oświetlenia terenu), - montaż tablicy rozdzielczej TR-O, - wykonanie przyłączy kablowych (wewnętrzna linia zasilająca urządzeń infrastruktury fontanny na terenie rekreacyjnym), - montaż tablicy rozdzielczej TR-F, - wykonanie przyłącza kablowego - wewnętrzna linia zasilająca budynek gastronomiczny, - wykonanie zasilania kablowego opraw oświetleniowych, - montaż słupów i opraw oświetleniowych, - wykonanie zasilania urządzeń technologicznych na terenie rekreacyjnym, - ochrona przeciwporażeniowa, - dostawa i zabetonowanie w niecce fontanny elementów dla instalacji technologicznej oraz dysz obrazowych z oświetleniem, - wykonanie w niecce izolacji ciężkiej oraz pomalowanie jej powierzchni chemoodporną emalią epoksydową, - dostawa i montaż urządzeń kondycjonowania wody fontanny, - dostawa i montaż rurociągów technologicznych wraz z armaturą, - dostawa i montaż dysz obrazowych oraz oświetlenia dysz fontanny, - próba szczelności poszczególnych fragmentów lub całości instalacji fontanny, - podłączenie elektryczne urządzeń elektrycznych węzła fontanny, - rozruch urządzeń technologicznych fontanny, - rozruch całości instalacji technologii fontanny, - szkolenia wyznaczonego personelu Zamawiającego w obsłudze urządzeń, - opracowanie i przekazanie Zamawiającemu instrukcji obsługi i szczegółowych schematu technologicznego obiegu fontanny, - opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz dokumentacją techniczno-ruchową urządzeń fontanny, - wykonanie szczegółowej inwentaryzacji drzew i krzewów występujących w granicach projektu tej części zamówienia, - wykonanie opinii dendrologicznej dotyczącej oceny wartości przyrodniczych i funkcjonalnych inwentaryzowanych zadrzewień, - opracowanie projektu gospodarki istniejącym drzewostanem oraz zabezpieczenia drzew i krzewów na czas projektowanych robót budowlanych, - opracowanie projektu nasadzeń zamiennych stanowiących kompensatę przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy, - dostawa i montaż stojaków rowerowych, - dostawa i montaż słupków ograniczających ruch, - dostawa i montaż koszy na odpady z popielniczką, - dostawa i montaż ławek, - dostawa i montaż krat osłonowych na drzewa, - dostawa i montaż tablicy informacyjnej, - dostawa i montaż donic parkowych z betonu architektonicznego, - dostawa i montaż siedzisk z betonu architektonicznego, - dostawa i montaż parasoli parkowych, - dostawa i montaż pulpitu informacyjnego, - uporządkowanie terenu robót, - wykonanie oznakowania. 2.2. Realizacja zagospodarowania terenu Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu, w tym przebudowa podziemnej infrastruktury technicznej, wymiana nawierzchni utwardzonych, zieleni oraz małej architektury obejmuje następujące branże: - branża architektoniczna, - branża konstrukcyjna, - branża elektryczna, - branża sanitarna. Zagospodarowanie obejmuje modernizację infrastruktury technicznej budynku użyteczności publicznej, tj. siedziby Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu (DOKiS), w tym przebudowę i rozbudowę wewnętrznej sieci instalacji elektrycznej oraz zmiany instalacji oświetlenia terenu wokoło DOKiS w Dobrodzieniu przy ul. Pl. Wolności 24, przebudowę i rozbudowę wewnętrznej sieci instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowę nawierzchni i podbudowy ciągów pieszych, komunikacji samochodowej, miejsc postojowych dla samochodów osobowych z kostki granitowej i kostki kostki betonowej, przystosowanie obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne, nowe nasadzenia (drzewa i krzewy), uzupełnienie terenu o elementy małej architektury, budowa drewnianej wiaty gospodarczej z miejscem na zasiek śmietnikowy oraz budowa murowanego ogrodzenia (zasieku) ułatwiającego przyjmowanie dostaw węgla do kotłowni. Przebudowa nawierzchni, krawężnika i podbudowy ciągów pieszych w obrębie Drogi Gminnej ul. Lubliniecka oraz w obrębie Drogi Wojewódzkiej 901 ul. Piastowskiej w miejscowości Dobrodzień. Zagospodarowanie obejmuje następujący zakres robót: - wymiana linii zasilającej na nową w obrębie działki, - skablowanie napowietrznych linii energetycznych n/n, - podświetlenie ekspozycji, - zabezpieczenia istn. sieci energetycznej podziemnej - linii kablowej n/n zasilającej budynek DOKiS, - przebudowa istn. sieci energetycznych kolidujących z zagospodarowaniem posesji, - demontaż studni i rurociągów, - likwidacja istniejącego bezodpływowego wybieralnego zbiornika na nieczystości i przyłączenie się do miejskiej sieci kanalizacyjnej, - montaż stojaka rowerowego, - montaż słupka ograniczającego ruch, - montaż kosza na odpady, - montaż ławki, - wykonanie siedziska z betonu architektonicznego, - montaż latarni (ze źródłem światła LED), - montaż słupa oświetleniowego, - montaż oprawy typu naświetlacz (ze źródłem światła LED), - budowa dwóch pochylni i muru żelbetowego tych pochylni. 2.3. Realizacja zagospodarowania Parku Jordanowskiego wraz z placem zabaw, wymianą nawierzchni parkowej alei, wymianą oraz wzniesieniem nowego ogrodzenia, wykonaniem monitoringu terenu i oświetlenia terenu w Dobrodzieniu przy ulicy Piastowskiej obejmuje następujące branże: - branża architektoniczno-budowlana oraz wyposażenie placu zabaw, - branża elektryczna, - branża monitoringu. Zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w miejscowości Dobrodzień przy ul. Piastowskiej, realizowane będzie poprzez utworzenie nowego przyjaznego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci w każdym wieku, młodzieży oraz ludzi starszych, utwardzenie chodnika (alei parkowej) kostką betonową, wymianę i wykonanie nowego energooszczędnego oświetlenia terenu w technologii LED, wykonanie sytemu monitoringu (instalacji telewizji dozorowej TVU), wyremontowanie oraz wymianę istniejącego zniszczonego, oraz niepełnego ogrodzenia na nowe wraz z bramą wjazdową,ၐi furtką, w obszarze parku. Zagospodarowanie obejmuje następujący zakres robót: a) wykonanie bezpiecznego podłoża żwirowego, w strefach bezpieczeństwa urządzeń zabawowych, tj. Zjazdu linowego (1 szt.), Huśtawki łańcuchowej Bocianie gniazdo (2 szt.), Huśtawki typu ważka (2 szt.), Huśtawki łańcuchowej podwójnej z 2 siedziskami gumowymi zwykłymi (1 szt.), Piramidy kulowej (1 szt.) oraz Zestawu zabawowego Dużego, zgodnie z WSU każdego w/w urządzenia (Wysokością Swobodnego Upadku 1,43 m, 1,25 m, 1,12 m, 1,20 m 1,80 m i 1,90 m). Całkowita powierzchnia podłoża 299,70 mkw. o gr. warstwy min. 30 cm żwiru płukanego frakcji 2-8 mm oraz betonowe obrzeża ogrodowe 8 x 30 x 100 cm o całkowitej dł. 143,60 mb. stanowiące oddzielenie nawierzchni żwirowej od nawierzchni ziemnej; b) montaż wyposażenia placu zabaw: - Piramida linowa Duża (1 szt.); - Zestaw zabawowy Duży (1 szt.); - Zestaw zabawowy Mały (1 szt.); - Piramida kulowa (1 szt.); - Karuzela słupowa 3 osobowa z mechanizmem nakręcającym się (1 szt.); - Zjazd linowy (1 szt.); - Lokomotywa Duża z dwoma wagonami (1 komplet); - Huśtawka łańcuchowa Bocianie gniazdo (2 szt.); - Karuzela z kierownicą i siedziskami (1 szt.); - Huśtawka podwójna łańcuchowa z 2 siedziskami gumowymi zwykłymi (1 szt.); - Karuzela bieżniowa na rurze z napędem pedałowym (1 szt.); - Karuzela na trzech sprężynach (1 szt.); - Huśtawka typu ważka (2 szt.); - Huśtawka pojedyncza łańcuchowa Mała z siedziskiem koszykowym (2 szt.); - Bujak na sprężynie DELFIN (1 szt.); - Bujak na sprężynie KONIK (1 szt.); - Bujak na sprężynie SKUTER (1 szt.); - Gra KÓŁKO KRZYŻYK (1 szt.); c) montaż wyposażenia uzupełniającego (Betonowy stół do gry w szachy i chińczyka z ławkami z oparciem (3 szt.), Regulamin placu zabaw (1 szt.), Betonowa ławka z oparciem (13 szt.), Metalowy kosz na śmieci z daszkiem (9 szt.); d) demontaż istniejącego oświetlenia, e) montaż szafki rozdzielczej oświetlenia ZR-O, f) wykonanie nowego systemu oświetlenia opartego na systemie 10 opraw wykonanych w technologii LED, zamontowanych na stalowych słupach parkowych wysokości 5m oraz sieci zasilania podziemnej za pomocၐ kabla YKXS 4x6, sterowanego poprzez programator cyfrowy astronomiczny lub ręcznie poprzez przełącznik umieszczony wewnątrz szafki, g) ochrona przeciwporażeniowa, h) montaż 3 kamer stacjonarnych na słupach oświetleniowych, i) montaż wiszącej obudowy RACK wraz z instalacją rejestratora video w serwerowni budynku Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, j) montaż odbiornika radiowego na wierzy budynku Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu w polu widzenia nadajnika, k) podłączenie systemu monitoringu do lokalnej sieci LAN po uzgodnieniu z informatykiem Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, l) sprawdzenie i pomiar instalacji, m) uruchomienie systemu telewizji dozorowej TVU, n) wykonanie dokumentacji powykonawczej systemu telewizji dozorowej TVU, o) szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie systemu telewizji dozorowej TVU, p) obsianie pięciogatunkową mieszanką trawy terenu po przeprowadzeniu prac ziemnych w pobliżu ich prowadzenia. Szczegółowa dokumentacja techniczna znajduje się na stronie internetowej http://bip.dobrodzien.pl/2430/7598/ogloszenie-o-zamowieniu-rewitalizacja-miasta-dobrodzien-poprzez-przebudowe-placu-rynku-zagospodarowanie-terenu-wokol-dobrodzienskiego-osrodka-kultury-i-sportu-oraz-zagospodarowanie-parku-jordanowskiego-w-dobrodzieniu.html. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji terenu i sprawdził na miejscu warunki wykonania niniejszego zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawców wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: (w ramach każdego zdania), Wykonawca musi posiadać uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do nadzorowania i kontroli robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, konstrukcyjno-budowlanej, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: telekomunikacyjnych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych wydanych na podstawie ustawy Prawo budowlane lub równoważne wydane na podstawie wcześniejszych przepisów. Ponadto funkcję inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Wykonawca) musi pełnić osoba uprawniona do kierowania pracami przy zabytkach będących parkami w oparciu o art. 37b ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.) i na terenach wpisanych do rejestru zabytków, które to uprawnienia określone zostały ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub równoważne wydane na podstawie wcześniejszych przepisów w zakresie przewidzianym przedmiotem zamówienia. Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji technicznych pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) FORMULARZ OFERTOWY (Załącznik nr 1 do SIWZ). 2) Dokument (np. zobowiązanie), o którym mowa w punkcie 2 ROZDZIAŁU XIV SIWZ, innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. Zobowiązanie takie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby. Uwaga ! - Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przez Wykonawcę załączników na innych drukach, pod warunkiem, że będą one odpowiadać treści druków załączonych do SIWZ. 3) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy(-ów) ubiegającego(-cych) się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 4) Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach