Przetargi.pl
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 2 300 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Gmina Wilków ogłasza przetarg

 • Adres: 46-113 Wilków, ul. Wrocławska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4195511, 4195513 , fax. 77 4195511
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wilków
  ul. Wrocławska 11
  46-113 Wilków, woj. opolskie
  tel. 77 4195511, 4195513, fax. 77 4195511
  REGON: 53141277000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wilkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 2 300 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaciągniecie kredytu długoterminowego do kwoty 2 300 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kredyt zostanie spłacony w terminie do 8 lat począwszy od 2020r. do 2027r. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia kredytu. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych opłat i prowizji z tytułu wydawania zaświadczeń, opinii oraz za ewentualne sporządzanie aneksów do umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całej kwoty kredytu. Za niewykorzystanie kredytu w pełnej wysokości Zamawiający nie będzie ponosił żadnych opłat. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Zamawiający oświadcza, że nie posiada zaległości wobec ZUS i US oraz, że wszystkie zobowiązania wobec zawartych umów są regulowane na bieżąco. Planuje się uruchomienie kredytu w 2019 roku w całości do kwoty 2 300 000,00 zł. Uruchomienie kredytu nastąpi w ciągu 5 dni od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego do Wykonawcy. Raty i odsetki Zamawiający będzie spłacał kwartalnie, z tym, że spłata pierwszej raty kredytu nastąpi 31 marca 2020 roku, natomiast spłata pierwszej raty odsetek nastąpi 30.09.2019r. Na wekslu własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz umowie kredytowej będzie złożona kontrasygnata Skarbnika. Oświadczenie o poddaniu się do egzekucji zostanie podpisane przez osoby upoważnione wraz z kontrasygnatą Skarbnika. Oprocentowanie kredytu zmienne oparte o stawkę WIBOR ustaloną na okres 3 M z dnia 07.06.2019 roku, która wynosi 1,72 % plus stała marża banku w okresie obowiązywania umowy. Gmina Wilków posiada pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o możliwości spłaty długoterminowego kredytu. Sprawozdania, uchwały oraz opinie są dostępne na stronie internetowej BIP Wilków www.bip.wilkow.eu. Dopuszczalna jest zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach oraz na warunkach przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia właściwej dla przetargu. Szczegółowe warunki umowy zostaną określone po rozstrzygnięciu przetargu z możliwością jej aneksowania. Aneksowanie umowy może nastąpić w sytuacji: a) niewykorzystania w całości lub w części kwoty kredytu (sytuacja może wystąpić np. w przypadku zrealizowania dodatkowych dochodów); b) zmiany terminu uruchomienia i wykorzystania kredytu (sytuacja może wystąpić np. przy bieżącej realizacji zadań określonych w budżecie gminy); c) wcześniejszej spłaty rat kredytu przez Zamawiającego (sytuacja może wystąpić np. w przypadku zrealizowania dodatkowych dochodów); d) zmiany przeznaczenia kredytu (sytuacja może wystąpić np. przy bieżącej realizacji zadań określonych w budżecie gminy); e) zmiany terminów spłaty rat kredytu (sytuacja może wystąpić np. w przypadku niezrealizowania dodatkowych dochodów). Aneksowanie umowy winno nastąpić w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego. 3.2 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp), osób realizujących czynności w ramach przedmiotu umowy, tj. wykonanie czynności administracyjnych w trakcie realizacji zamówienia związane z uruchomieniem kredytu i rozliczeniami spłaty kredytu, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1917, z późn. zm.). Wymagania określające w szczególności sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w pkt 16 siwz, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego na Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 2 300 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 3.3 Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w siwz i ofercie. 3.4 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 3.5 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 3.6 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 3.7 Informacja o możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia na podstawie art. 151a ustawy: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonania czynności bankowych w zakresie udzielenia kredytów , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2018r. poz.2187 z późn.zm).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Formularz oferty. 2. Pełnomocnictwo w przypadku , gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące Wykonawcę. 3.Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.7.2 a), b), c) i d) SIWZ. 4.Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia dokumenty wymienione w pkt 6.7.2 a), b), c) i d) SIWZ dotyczące Podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach