Przetargi.pl
Zakup i sukcesywne dostawy następnych środków ochrony roślin i Mocznika

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolniczy Zakład Doświadczalny im. prof. Adama Skoczylasa w Żelaznej ogłasza przetarg

 • Adres: 96-116 Dębowa Góra, Żelazna
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 46 833 01 33 , fax. 46 831 33 19
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolniczy Zakład Doświadczalny im. prof. Adama Skoczylasa w Żelaznej
  Żelazna 43
  96-116 Dębowa Góra, woj. łódzkie
  tel. 46 833 01 33, fax. 46 831 33 19
  REGON: 17840009200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: rzdzelazna.cem.sggw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wyodrębniona finansowo jednostka państwowej uczelni wyższej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i sukcesywne dostawy następnych środków ochrony roślin i Mocznika
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nr Zadania Nazwa Jednostka miary Ilość Opakowania Uprawa kluczowa 1. Cuadro 250 EC lub równoważny Litry 20 Jak największe Zboża, 2. Artea 330 EC lub równoważny Litry 60 Jak największe Zboża 3. Spekfree 430 SC lub równoważny Litry 120 Jak największe Zboża 4. Danadim 400 EC lub równoważny Litry 100 Jak największe Zboża 5. Vondozeb 75 WG lub równoważny Kilogramy 300 Jak największe Ziemniaki 6. Leimay 200 SC lub równoważny Litry 250 Jak największe Ziemniaki Dla Zadania 15 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych i zastosowanie produktów równoważnych, tj. produktów innych niż wymienione z nazwy handlowej z zastrzeżeniem, by ich parametry i cechy (określone w akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji sprawozdaniu z badań lub ateście, certyfikacie WE lub etykiecie z deklaracją WE, COA, karcie charakterystyki) były co najmniej takie same, jak parametry i cechy produktów wskazywanych z nazwy. W przypadku zadań 1 – 14 Zamawiający uzna preparat za równoważny, jeżeli: 1. Treść etykiety rejestracyjnej zaoferowanego preparatu równoważnego będzie odpowiadać treści etykiety rejestracyjnej preparatu wymienionego z nazwy handlowej w następującym zakresie: - rodzaju i ilości substancji czynnej; - formulacji; - zakresu stosowania – rejestracji na uprawę kluczową 2. Środek równoważny będzie dopuszczony do stosowania, poprzez jego umieszczenie na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/etykiety-srodkow-ochrony-roslin W przypadku zaoferowania asortymentu równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany wykazać poprzez dołączenie do oferty dokumenty potwierdzające, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 7. Carial Star 500 SC lub równoważny Litry 200 Jak największe Ziemniaki 8. Ranman Top 160 SC lub równoważny Litry 50 Jak największe Ziemniaki 9. Proteus 110 OD lub równoważny Litry 20 Jak największe Ziemniaki 10. Zetrola 100 EC lub równoważny Litry 300 Jak największe Ziemniaki, Fasola 11. Select Super 120 EC lub równoważny Litry 100 Jak największe Ziemniaki, Marchew 12. Crasher lub równoważny Litry 300 Jak największe Ziemniaki 13. Cyperkil Max 500 EC lub równoważny Litry 20 Jak największe Rzepak 14. Pyrinex 480 EC lub równoważny Litry 100 Jak największe Rzepak 15. Mocznik N46% Kilogramy 10000 Jak największe -
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24450000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wprowadza szczególnych warunków tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach