Przetargi.pl
Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie z zapleczem dla OSP – IV etap część 1 zamówienia

Gmina Kodrąb ogłasza przetarg

 • Adres: 97-512 Kodrąb, Niepodległości
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 6819317, 6819325 , fax. 44 6819317, 6819325
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kodrąb
  Niepodległości 7
  97-512 Kodrąb, woj. łódzkie
  tel. 44 6819317, 6819325, fax. 44 6819317, 6819325
  REGON: 59064802000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminakodrab.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie z zapleczem dla OSP – IV etap część 1 zamówienia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach zadania pn.: Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie z zapleczem dla OSP – IV etap Część 1 zamówienia zostanie wykonany następujący zakres robót: 1.1.Roboty budowlane i wykończeniowe: 1.1.1.Elewacje OSP, 1.1.2.Posadzki parter OSP, 1.1.3.Ścianki działowe, 1.1.4.Okładziny ścian wewnętrznych, 1.1.5.Sufity parter, 1.1.6.Posadzki piętro OSP, 1.1.7.Tarasy i okładziny OSP, 1.1.8.Sufity piętro, 1.1.9.Parapety OSP, 1.1.10.Balustrady OSP, 1.1.11.Drzwi wewnętrzne, 1.1.12.Schody wewnętrzne, 1.1.13.Rynny i rury spustowe, 1.1.14.Gładzie gipsowe i malowanie, 1.1.15.Kratki wentylacyjne, 1.1.16.Docieplenie ściany wewnętrznej, 1.1.17.Daszki szklane nad drzwiami wejściowymi, 1.1.18.Wymiana okna na drzwi balkonowe; 1.2.Instalacja wod.-kan.: 1.2.1.Wewnętrzna instalacja wodociągowa, 1.2.2.Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna; 1.3. Instalacja elektryczna: 1.3.1.Instalacje elektryczne - zasilanie kurtyn powietrznych, 1.3.2.Pomiary.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań co do zakresu spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1. tj: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania, której dotyczy dokument, nie wydaję się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach