Przetargi.pl
Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie w roku szkolnym 2019/2020, DANIA GOTOWE (świeże)

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich ogłasza przetarg

 • Adres: 43-190 MIKOŁÓW, KONSTYTUCJI 3 MAJA
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (32)2262338, (32)2262338 w. 12 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich
  KONSTYTUCJI 3 MAJA 20
  43-190 MIKOŁÓW, woj. śląskie
  tel. (32)2262338, (32)2262338 w. 12, fax. -
  REGON: 36770864800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://sp1mikolow.bip.net.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie w roku szkolnym 2019/2020, DANIA GOTOWE (świeże)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie w roku szkolnym 2019/2020, DANIA GOTOWE (świeże) Kod CPV 15000000-8 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne 15894300-4 Dania gotowe (pierogi naleśniki, kluski na parze, krokiety) 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 4. Miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa nr 1 w Mikołowie, ul. Konstytucji 3-Maja 20, 43-190 Mikołów,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W momencie składania ofert żaden wykonawca nie jest w stanie złożyć takiego oświadczenia, ponieważ nie zna listy wykonawców, którzy oferty złożyli. Z tego względu oświadczenie o grupie kapitałowej złożone wraz z ofertą nie zwalnia wykonawcy od złożenia oświadczenia w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji na stronie internetowej zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach