Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania realizowanego w ramach V Edycji Budżetu Obywatelskiego pt.: Budowa strefy rekreacyjnej przy ul. Lenartowicza” (BO 19/VIII/14) Część I – Rozbudowa istniejącej strefy rekreacji Część II – Rozbudowa przyłącza sieci oświetleniowej jako dojścia do strefy rekreacyjnej od strony al. Ks. Franciszka Blachnickiego.

Miejski Zakład Usług Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 41-200 Sosnowiec, Plonów
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 291 79 22
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Usług Komunalnych
  Plonów 22/I
  41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 32 291 79 22
  REGON: 27681549000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuk.sosnowiec.pl/bip

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania realizowanego w ramach V Edycji Budżetu Obywatelskiego pt.: Budowa strefy rekreacyjnej przy ul. Lenartowicza” (BO 19/VIII/14) Część I – Rozbudowa istniejącej strefy rekreacji Część II – Rozbudowa przyłącza sieci oświetleniowej jako dojścia do strefy rekreacyjnej od strony al. Ks. Franciszka Blachnickiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia został podzielony na dwie części: Część I Wykonawca wydzieli z oferty dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę handlową przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej kopercie, z dopiskiem „poufne – tylko do wglądu dla komisji przetargowej”. W przypadku braku powyższego, Zamawiający uzna, że wszystkie informacje złożone w ofercie są w pełni jawne. Ponadto – Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu obowiązujących przepisów. poprzez: - powiększenie utwardzonego placu strefy, - montaż dodatkowych/zwiększenie ilości istniejących urządzeń sportowych, - montaż dodatkowych/zwiększenie ilości istniejących urządzeń stołu do gry w szachy oraz do gry w chińczyka, - montaż dodatkowych/zwiększenie ilości istniejących ławek, - montaż dodatkowych/zwiększenie ilości istniejących koszy na śmieci, - montaż dodatkowej/zwiększenie ilości istniejących lamp oświetleniowych na terenie placu rekreacyjnego, - montażu urządzeń typu Street Workout, - montażu drewnianych donic wraz z nasadzeniami roślin zimozielonych, - wykonanie nasadzeń 10 sztuk drzew liściastych, kolorowych. Całość zadania realizowane będzie na działkach o nr 2425/16, 2496/13, 2462, 2463/1 obręb Zagórze będących własnością Gminy Sosnowiec. Przedmiot zamówienia przewidziany jest do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” składa się z: - wykonanie koryta pod utwardzenie terenu dla montażu stołu do gry w szachy oraz do gry w chińczyka oraz urządzeń sportowych, - wykonanie podbudowy tłuczniowej pod nową nawierzchnię, - montaż obrzeży na ławie betonowej, - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, - montaż urządzeń sportowych: - wioślarz - urządzenie do ćwiczeń dla 2 osób – budujące muskulaturę obręczy barkowej, grzbietu, ramion i nóg, - biegacz-piechur – urządzenie do ćwiczeń dla 2 osób - wzmacniające mięsnie nóg i pasa biodrowego. Uelastyczniające i rozciągające ścięgna kończyn dolnych. Zwiększające ruchomość stawów kolanowych i biodrowych. Korzystanie z urządzenia wpływa na układ krążenia, serce i płuca, - surfer podwójny – wahadło urządzenie do ćwiczeń dla 2 osób –wzmacniające muskulaturę pasa biodrowego, kończyn górnych i dolnych, - prostownik pleców, urządzenie do ćwiczeń dla 2 osób - wzmacniające mięśnie pleców, grzbietu oraz brzucha. - trenażer nóg i rąk – narty biegówki - urządzenie do ćwiczeń dla 2 osób – poprawiające muskulaturę nóg i rąk, uelastyczniające rozciąganie ścięgien nóg, - siedzący przywodziciel nóg – urządzenie do ćwiczeń dla 2 osób – poprawiające muskulaturę nóg, mięśnia czworogłowego uda, dwugłowego łydki oraz mięśnia pośladkowego wielkiego. Praca w obrębie stawu biodrowego.  zabudowa lampy oświetleniowej, solarnej z oprawą typu LED,  ułożenie mat gumowych, przerostowych na włókninie bawełnianej z wszczepionymi nasionami traw, - montaż urządzeń typu Street Workout dwa różne rodzaje, - montaż ławek parkowych, - montaż koszy na śmieci, - montaż donic drewnianych wraz z obsadzeniem roślinnością zimozieloną, - nasadzenie drzew ozdobnych, - zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu, kolidującego z planowanymi robotami, wymóg fakultatywny, w zależności od potrzeb - odtworzenie terenów zielonych w obrębie realizowanych robót, - wykonanie innych robót wynikłych w trakcie opracowania projektu oraz realizacji robót. Zakres Przedmiotu umowy obejmuje: 1. Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129) w tym: a) sporządzenie koncepcji zagospodarowania terenu na podstawie koncepcji zawartej w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (rozbudowa o nowe urządzenia, montaż małej architektury w postaci ławek parkowych i donic drewnianych, nasadzeń roślinności i drzew ozdobnych oraz tymczasowej organizacji ruchu na czas robót, celem zaopiniowania oraz zatwierdzenia tych opracowań (koncepcja powinna zawierać materiał opisowy – graficzny, profile, charakterystyczne przekroje poprzeczne, przekroje normalne, ocenę istniejących konstrukcji). b) sporządzenie projektów budowlanych dla nawierzchni pod urządzenia sportowe i urządzenia Street Workout (wymóg fakultatywny), c) sporządzenie projektów wykonawczych dla nawierzchni pod urządzenia sportowe i urządzenia Street Workout, d) sporządzenie projektów zabudowy planowanych urządzeń, e) sporządzenie projektów zabezpieczeń urządzeń uzbrojenia podziemnego kolidującego z planowanymi robotami drogowymi, f) przygotowanie przedmiarów robót (dotyczy wszystkich branż), g) wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu (fakultatywnie), h) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich branż, i) uzyskanie dokumentu z organu administracji architektoniczno – budowlanej o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Forma opracowania dokumentacji: papierowa – 4 egzemplarze, na nośniku CD – 2 egzemplarze. 2. Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji projektowej w zakresie prac uwzględnionych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. 3. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną. Forma opracowania dokumentacji: papierowa – 2 egzemplarze, na nośniku CD – 1 egzemplarz. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót budowlanych: Zakres zadania polega na zaprojektowaniu i wykonaniu robót związanych z: 1. rozbudową strefy rekreacji poprzez zabudowę urządzeń: a) wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej betonowej, bezfazowej, kolor szary, behaton na podbudowie tłuczniowej ok. 256,0 m2, b) zabudowa obrzeży betonowych ok. 68,00 m c) montaż urządzeń sportowych: • wioślarz – 1 szt., • biegacz-piechur –1 szt., • surfer podwójny – 1 szt., • prostownik pleców – 1 szt., • trenażer nóg i rąk – narty biegówki – 1 szt., • siedzący przywodziciel nóg – 1 szt., • stół do gry w szachy - 1 szt., • stół do gry w chińczyka - 1 szt., d) oświetleniem dobudowanej strefy rekreacyjnej: - zabudowa lampy oświetleniowej, solarnej z oprawa typu LED – 1 szt., e) montaż urządzeń Street Workout: - urządzeń Street Workout 2 szt. ( po 1 szt. różnego rodzaju), - plantowanie terenu pod zabudowę urządzeń wraz z ułożeniem mat gumowych, przerostowych o grubości zapewniającej bezpieczeństwo upadku, min. 23 mm – 112,0 m2 f) zabudową małej architektury: - ławki parkowe drewniane z oparciem na konstrukcji stalowej – 5 szt. - kosze na śmieci stalowe – 4 szt., g) nasadzenia: - drzewa liściaste, kolorowe – 10 szt., - rośliny zimozielone w donicach drewnianych – 2 szt. W zakres opracowania wchodzi również wykonanie ewentualnych zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia terenu. Rodzaj materiału: Wbudowane materiały winny posiadać parametry jak niżej:  obrzeża betonowe; szare o przekroju 8x30x100 cm,  kostka brukowa; betonowa, bezfazowa, typu Behaton, kolor szary, grubości 6 cm,  maty gumowe przerostowe, kolor czarny,  włóknina bawełniana z wszczepionymi nasionami traw,  urządzenia sportowe (zgodnie z opisem w PFU); wymogi: - wykonane ze stali galwanizowanej pokrytej dwiema warstwami specjalnej farby by zapewnić połysk i gładkość, - podwójne stanowiska winny być osadzone na wspólnym metalowym odlewie, - montaż urządzeń na pylonie, - instrukcja ćwiczeń winna znajdować się po obydwu stronach pylonu, - wszystkie urządzenia muszą spełniać obowiązujące normy, - lampa oświetleniowa solarna słup aluminiowy anodowany, wymiary orientacyjne: - podstawa: ok. 224/180/8 mm, - średnica zakończenia: ok. 60 mm, - wysokość słupa: ok. 4 m, - średnica przy podstawie: ok. 114 mm, - grubość ścianki słupa: ok. 3 mm, - kolor winien być jak najbardziej zbliżony do istniejącego już słupa oświetleniowego. oprawa; lampa solarna LED,  panel solarny wbudowany w obudowę,  48 jasnych diod LED,  panel solarny: 5,5 V / 15,6 W,  bateria litowo-jonowa: 3,7 V / 2600 mAh,  strumień światła LED: 900 lm,  pełne doładowanie światłem dziennym: 9-10 h,  czas świecenia po doładowaniu: 3 noce,  automatyczny czujnik zmierzchu,  średnica oprawy: ok. 51 cm. stół do gry w szachy, stół do gry w chińczyka: zdjęcie poglądowe znajduje się w SIWZ *wymiary ok: 1758x1758x769 mm *waga ok: 130 kg *urządzenie zgodne z normą PN-EN16630:2015-06 urządzenia typu Street Workout. Zestaw nr 1: - całość wykonana ze stali konstrukcyjnej o wzmocnionej wytrzymałości S355, ocynkowanej, malowanej dwukrotnie proszkowo, - konstrukcja nośna wykonana ze stali konstrukcyjnej wzmocnionej S355J2G3, - uchwyty zakończone rączkami z czarnego tworzywa, - wymiary słupów nośnych ok. 120 x 120 x 2725 mm, - słupy o przekroju kwadratowym, zaślepione od góry, grubość ścianki ok. 3 mm, dołem kołnierz montażowy, - rozstaw słupów co 2500 mm długości i 1200 mm szerokości, - elementy konstrukcyjne o przekroju prostokątnym, o wymiarach ok. 40x60x2,5mm, - pozostałe elementy wykonane z rur o przekrojach: 32 mm, 42 mm, 60 mm; grubość ścianki 2,75 mm, - wszystkie urządzenia muszą spełniać obowiązujące normy. W skład stanowisk wchodzą:  drabinka pionowa 3 szczeble,  ławka do brzuszków,  poręcze gimnastyczne równoległe,  schodek,  podciąg nóg,  koła wiszące wysokie,  drabinka pozioma sferyczna,  drabinka skośna do podciągów - 3 szczeble,  drążek niski do pompek,  trójkąty wiszące równoległe,  tablica, Zestaw nr 2: – drążki niskie: - zestaw do wykonywania ćwiczeń kalistenicznych, składający się z umieszczonych na różnych wysokościach drążków i poręczy (drążek podciągania mocy), rysunek poglądowy w PFU, - całość wykonana ze stali konstrukcyjnej o wzmocnionej wytrzymałości S355, ocynkowanej, malowanej dwukrotnie proszkowo, - konstrukcja nośna wykonana ze stali konstrukcyjnej wzmocnionej S355J2G3, - uchwyty zakończone rączkami z czarnego tworzywa, - elementy konstrukcyjne o przekroju okrągłym. - mała architektura: ▪ ławki z oparciem: - konstrukcja ławki/nogi ławki - wykonane z rur stalowych fi 60 mm, malowanych proszkowo w kolorze czarnym, - siedzisko i oparcie - deski: impregnowane – kolor tik (teak), o szerokości ok. 8 cm, grubości ok. 3 cm i długości ok. 170 cm, trzykrotnie szlifowane i dwukrotnie polerowane, zaokrąglone krawędzie, ▪ wymiary: długość siedziska: ok. 170 cm, długość całkowita: ok. 194 cm, wysokość całkowita: ok. 85 cm, wysokość siedziska: ok. 43 cm, głębokość siedziska: ok. 40 cm, głębokość całkowita: ok. 64 cm. ▪ kosze na śmieci (kompatybilne z istniejącymi koszami na istniejącym placu rekreacyjnym): - kosz stalowy, ocynkowany, malowany w kolorze RAL 6029, - daszek z dodatkowym wspornikiem (RAL 9005), - zamykany na zamek, - słupek z rury fi 60 mm w kolorze RAL 9005 wraz z kotwą, ▪ donice drewniane: rysunek poglądowy – w PFU: - wymiary: ok. 200 x 50 x 60 cm, - konstrukcja donicy wykonana z profilu stalowego 40 x 40, - elementy drewniane o grubości ok. 4 cm, kolor tik(teak), - elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Uwaga! Podane wymiary urządzeń są orientacyjne i nie wyklucza się możliwości zastosowania urządzeń o wymiarach zbliżonych do podanych. ▪ drzewa i rośliny do nasadzeń – Załącznik nr 7, Załącznik nr 8: - drzewa liściaste, kolorowe: Jarząb pospolity Sorbus ’Joseph Rock’ lub Głóg dwuszyjkowy ‘Paul’s scarler’ można posadzić jeden gatunek lub pomieszać nasadzenia zależne są od inwencji twórczej projektanta) przyjmuje się - rośliny zimozielone: Rozplenica japońska ‘Hamelin’ 5 szt do nasadzeń w donicy , pomiędzy trawy posadzić Barwinek pospolity 4 szt,  trawa do obsiania plantowanych terenów – mieszanka dla terenów miejskich,  materiały do zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego; zgodnie z wymogami właścicieli urządzeń. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia: Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: - dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia, - wykonania we własnym zakresie, w obrębie inwestycji, monitoringu istniejącej infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcjonowaniem dróg oraz sporządzenia oceny stanu technicznego (wykonanie przekopów kontrolnych, otwarcia urządzeń) - opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z umową, przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie, - opracowania projektów zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z planowanymi robotami drogowymi, - opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – fakultatywnie w przypadku zmiany załączonych do Programu Funkcjonalno - Użytkowego, - wykonania i zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu – wymóg fakultatywny, - wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu -wymóg fakultatywny, - opracowania informacji BiOZ, - uzyskania wymaganych uzgodnień i zatwierdzenie dokumentacji projektowej, - pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego, - zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę, - sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną. Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe (podane w niniejszym programie funkcjonalno-usługowym ilości planowanych robót mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej). Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy, na odcinku prowadzonych robót naruszony teren zieleńców należy przekopać, usunąć zanieczyszczenia, pokryć warstwą humusu gr. 5 cm ( i obsiać mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki występujące w pasie drogowym, dostosować włączenia elementów remontowanych do istniejących z uwzględnieniem napraw cząstkowych istniejących nawierzchni jezdni, chodników, obrzeży i krawężników, czy innych elementów architektonicznych. Ziemia humus: - ziemia nie powinna zawierać więcej niż 7% materii organicznej, - optymalne pH ziemi 5,5 – 6,8 - powinna posiadać strukturę gruzełkowatą, być dobrze przesianą oraz odchwaszczoną - ziemia urodzajna dostarczona na miejsce składowania- nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Wyżej podane właściwości powinny być udokumentowane przez wykonawcę przy dostawie ziemi urodzajnej na miejsce składowania ( powinna posiadać aktualne badania dotyczące odczynu pH oraz zawartości mikroelementów). Cena oferty powinna zawierać w szczególności: 1) koszty związane z wykonaniem koncepcji, dokumentacji projektowej, w tym koszty zabezpieczeń i przekładek uzbrojenia terenu kolidującego z robotami drogowymi oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w oparciu o Program Funkcjonalno – Użytkowy, 2) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem, 3) koszty robót przygotowawczych (zagospodarowanie terenu budowy, utrzymania zaplecza budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robót tymczasowych, 4) koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót- fakultatywnie, 5) koszty obsługi geodezyjnej, 6) koszty inwentaryzacji powykonawczej, 7) koszty nadzoru autorskiego, 8) koszty nadzoru właścicieli sieci wynikającym z zapisów wywiadów branżowych, 9) koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiałów rozbiórkowych wraz z ich zagospodarowaniem oraz utylizacją, 10) koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót – na wezwanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru. Część II; zaprojektowanie i wykonanie robót „Budowa strefy rekreacyjnej przy ul. Lenartowicza”, polegających na budowie przyłącza energetycznego nN dla oświetlenia dojścia do strefy rekreacyjnej od strony al. ks. Franciszka Blachnickiego wzdłuż istniejącego chodnika o nawierzchni asfaltobetonowej. Całość zadania realizowane będzie na działkach o nr. 2385/11, 2385/12, 2386/9, 2387/9, 2391/9, 2392/5, 2393/6, 2499/9, 2400/10, 2401/10, 2402/17, 2403/13, 2403/13, 2404/9, 2405/4, 2407/14, 2408/15, 2409/20, 2410/13, 2411/13, 2412/13, 2413/18, 2414/18, 2415/17, 2416/16, 2417/16, 2418/16, 2419/17, 2420/16, 2421/16, 2422/37, 2423/9, 2424/12, 2425/16, 2496/13, 2459/1, 2468/10 obręb Zagórze będących własnością Gminy Sosnowiec lub będących własnością lub będących w wieczystym użytkowaniu osoby prawnej od której uzyskano prawo do zajęcia działki dla zrealizowania planowanych robót. Przedmiot zamówienia przewidziany jest do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” składa się z: 1. wykonania wykopu dla ułożenia kabla i montażu słupów oświetleniowych, 2. układanie kabla nN, 3. montażu słupów oświetleniowych, 4. zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu, kolidującego z planowanymi robotami, wymóg fakultatywny, w zależności od potrzeb, 5. odtworzenie terenów zielonych w obrębie realizowanych robót, 6. wykonanie innych robót wynikłych w trakcie opracowania projektu oraz realizacji robót. Zakres Przedmiotu umowy obejmuje: 1. Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129) w tym: a) sporządzenie koncepcji budowy przyłącza energetycznego nN dla oświetlenia dojścia do strefy rekreacyjnej, na podstawie koncepcji zawartej w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, b) sporządzenie projektów budowlanych branży: elektrycznej (fakultatywnie), c) sporządzenie projektów wykonawczych branży: elektrycznej, d) sporządzenie projektów zabezpieczeń urządzeń uzbrojenia podziemnego kolidującego z planowanymi robotami drogowymi, e) przygotowanie przedmiarów robót (dotyczy wszystkich branż), f) wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu - fakultatywnie, g) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich branż, h) uzyskanie dokumentu z organu administracji architektoniczno – budowlanej o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Forma opracowania dokumentacji: papierowa – 4 egzemplarze, na nośniku CD – 2 egzemplarze. 2. Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji projektowej w zakresie prac uwzględnionych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. 3. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną. Forma opracowania dokumentacji: papierowa – 2 egzemplarze, na nośniku CD – 1 egzemplarz. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót budowlanych: Zakres zadania polega na zaprojektowaniu i wykonaniu robót związanych z budową przyłącza energetycznego nN dla oświetlenia dojścia do strefy rekreacyjnej od strony al. ks. Franciszka Blachnickiego wzdłuż istniejącego chodnika o nawierzchni asfaltobetonowej. Długość przyłącza kablowego nN, w rurach osłonowych koloru niebieskiego - ok. 355,0 m. Zabudowa słupów parkowych z energooszczędnymi oprawami typu LED – 13 szt. i podłączeniem wg wskazań zawartych w piśmie WGK.REK.6630.30.2019 z dnia 29.04.2019 r.. W zakres opracowania wchodzi również wykonanie ewentualnych zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia terenu. Rodzaj materiału: Wbudowane materiały winny posiadać parametry jak niżej:  słupy oświetleniowe i oprawy, parkowe; wysokość ok. 6,0 m, wymogi wg pisma WGK.REG.6630.30.2019 z dnia 20.kwietnia 2019 roku. Słupy oświetleniowe w kolorze grafitowym wykonane z aluminium anodowanego o wysokości 6 m, w dolnej części wraz z podstawą zabezpieczone elastomerem do wys. 30 cm, przystosowane do posadowienia na fundamencie prefabrykowanym. Słup musi posiadać wnękę słupową z drzwiczkami i rewizyjnymi z zabezpieczeniem przed otwarciem. Oświetlenie kompatybilne z istniejącym oświetleniem parkowym w rejonie al. ks. Franciszka Blachnickiego – foto. Załącznik nr 3 w PFU:  linia kablowa nN – kabel wg opracowania projektowego,  rury ochronne do zabudowy kabla oświetleniowego – rury ochronne niebieskie (wymóg fakultatywny). Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia: Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: 1. dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia, 2. wykonania we własnym zakresie, w obrębie inwestycji, monitoringu istniejącej infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcjonowaniem dróg oraz sporządzenia oceny stanu technicznego (wykonanie przekopów kontrolnych, otwarcia urządzeń) 3. opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z umową, przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie, 4. opracowania projektów zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z planowanymi robotami drogowymi, 5. opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – fakultatywnie w przypadku zmiany załączonych do Programu Funkcjonalno - Użytkowego, 6. wykonania i zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu – wymóg fakultatywny, 7. wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu – wymóg fakultatywny, 8. opracowania informacji BiOZ, 9. uzyskania wymaganych uzgodnień i zatwierdzenie dokumentacji projektowej, 10. pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego, 11. zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę, 12. sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną. Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe (podane w niniejszym programie funkcjonalno-usługowym ilości planowanych robót mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej). Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy, na odcinku prowadzonych robót naruszony teren zieleńców należy przekopać, usunąć zanieczyszczenia, pokryć warstwą humusu gr. 5 cm ( i obsiać mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki występujące w pasie drogowym, dostosować włączenia elementów remontowanych do istniejących z uwzględnieniem napraw cząstkowych istniejących nawierzchni jezdni, chodników, obrzeży i krawężników, czy innych elementów architektonicznych. Ziemia humus: - ziemia nie powinna zawierać więcej niż 7% materii organicznej, - optymalne pH ziemi 5,5 – 6,8 - powinna posiadać strukturę gruzełkowatą, być dobrze przesianą oraz odchwaszczoną - ziemia urodzajna dostarczona na miejsce składowania- nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Wyżej podane właściwości powinny być udokumentowane przez wykonawcę przy dostawie ziemi urodzajnej na miejsce składowania (powinna posiadać aktualne badania dotyczące odczynu pH oraz zawartości mikroelementów). Cena oferty powinna zawierać w szczególności: 1. koszty związane z wykonaniem koncepcji, dokumentacji projektowej, w tym koszty zabezpieczeń i przekładek uzbrojenia terenu kolidującego z robotami drogowymi oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w oparciu o Program Funkcjonalno – Użytkowy, 2. koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem, 3. koszty robót przygotowawczych (zagospodarowanie terenu budowy, utrzymania zaplecza budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robót tymczasowych, 4. koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót, 5. koszty obsługi geodezyjnej, 6. koszty inwentaryzacji powykonawczej, 7. koszty nadzoru autorskiego, 8. koszty nadzoru właścicieli sieci wynikającym z zapisów wywiadów branżowych, 9. koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiałów rozbiórkowych wraz z ich zagospodarowaniem oraz utylizacją, 10. koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót – na wezwanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71240000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, informuje, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości : dla części I 500,00 złotych; dla części II:700,00 złotych. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu; 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3. gwarancjach bankowych; 4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: w PKO Bank Polski SA, nr 78 1020 2313 0000 3002 0579 7826
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach