Przetargi.pl
„Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach IV kwartał roku 2022” ZADANIE PODZIELONE NA 2 CZĘŚCI

Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 27-100 Iłża, 219
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach
  219
  27-100 Iłża, woj. mazowieckie
  REGON: 000295231
 • Adres strony internetowej zamawiającego: dpskrzyzanowice.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach IV kwartał roku 2022” ZADANIE PODZIELONE NA 2 CZĘŚCI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nabiału i wyrobów mleczarskie. Produkty mleczarskie cechować ma świeżość, dobry smak po otwarciu produktów, niezbrylone sery naturalne, gęste jogurty. Termin przydatności produktów do spożycia ma być nie krótszy niż 14 dni od dnia dostawy do Zamawiającego dla produktów: twarogi, kefir maślanka, nie krótszy niż 21 dni od daty dostawy dla następujących produktów: masło, jogurty, śmietany, sery żółte, serki twarogowe do smarowania, pozostałe sery oraz nie krótszy niż 4 miesiące od daty dostawy dla następujących produktów: mleko krowie, mleko sojowe, ser topiony, masło klarowane.Lp Nazwa artykułu kod CPV Jedn miary ilość1 Jogurt naturalny 150g w składzie m.inn.żywe kultury bakterii jogurtowych , bez mleka w proszku 15551310-1 szt 4 9002 Jogurt owocowy 140gr posiadajacy w składzie min. 7% wsadu owocowego, żywe kultury bakterii jogurt., bez syropu glukozowo-fruktozowego 15551320-4 szt 2 8003 Jogurt Skyr 150g 15551320-4 szt 204 Margaryna miękka 60% tłuszczu 450 g 15431000-8 szt 2705 Kefir 400ml 15431000-8 szt 156 Margaryna twarda 80% tłuszczu 250 g 15431000-8 szt 707 Masło extra 82%-86% 200g 15530000-2 szt 7508 Mleko 2% tłuszczu op.5l Piątnica, Figand, Włoszczowa, Rolmlecz, Mlekovita, Mlekpol 15511400-7 l 3 4009 Mleko w proszku pełne 15511700-0 kg 3,0010 Ser twardy żóty Gouda 15544000-3 kg 8511 Serek do smar. piecz. 100g bez mleka w proszku 15545000-0 szt 65012 Serek topiony 100 gr śmietankowy w składzie m.in.: min.50% mleka, min.27% sera 15545000-0 szt 2013 Serek homogenizowany 150g, bez mleka w proszku, bez syropu glukozowo-fruktozowego, bez substancji zagęszczających 15543000-6 szt 25014 Śmietana 18% 400 g typu Piątnica, Figand, Włoszczowa, Rolmlecz, Mlekovita, Mlekpol 15512200-2 szt 46015 Twarożek wiejski 150g typu Piątnica, Krasnystaw, Garwolin, Łowicz 15542100-0 szt 60016 Twaróg półtłusty Piątnica, Figand, Włoszczowa, Rolmlecz, Mlekovita, Mlekpol 15542100-0 kg 250Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 10 SWZ.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nabiału i wyrobów mleczarskie bez laktozy. Produkty mleczarskie cechować ma świeżość, dobry smak po otwarciu produktów, niezbrylone sery naturalne, gęste jogurty.  Termin przydatności produktów do spożycia ma być nie krótszy niż 14 dni od dnia dostawy do Zamawiającego dla produktów: twarogi, kefir maślanka, nie krótszy niż 21 dni od daty dostawy dla następujących produktów: masło, jogurty, śmietany, sery żółte, serki twarogowe do smarowania, pozostałe sery oraz nie krótszy niż 4 miesiące od daty dostawy dla następujących produktów: mleko krowie, mleko sojowe, ser topiony, masło klarowane.Lp Nazwa artykułu kod CPV Jedn miary ilość1 Jogurt naturalny 180g bez laktozy 15551310-1 szt 802 Jogurt owocowy 250g bez laktozy 15551320-4 szt 556 Masło extra 82%-86% 200g bez laktozy 15530000-2 szt 157 Mleko 1,5% tłuszczu 0,5l bez laktozy 15511400-7 szt 209 Ser twardy żóty Gouda bez laktozy 150g 15544000-3 szt 1012 Serek homogenizowany 150g bez laktozy 15543000-6 szt 2013 Śmietana 18% bez laktozy 200g 15512200-2 szt 1014 Twarożek wiejski bez laktozy 180g 15512200-2 szt 2716 Twaróg półtłusty bez laktozy 230g 15542100-0 szt 9
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonała w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje co najmniej 1 zadanie polegające na dostawieasortymentu dotyczącego poszczególnych części:Część 1 zamówienia: Artykuły mleczarskie o wartości 20 000,00 złCzęść 2 zamówienia: Artykuły mleczarskie bez laktozy o wartości 20 000,00 zł
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach