Przetargi.pl
Zakup i montaż klimatyzatora do pomieszczenia UPS-O/ZUS w Oddziale ZUS w Bydgoszczy przy ul. Świętej Trójcy 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-224 Bydgoszcz, ul. Świętej Trójcy 33
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3418308
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy
  ul. Świętej Trójcy 33 33
  85-224 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3418308
  REGON: 00001775600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i montaż klimatyzatora do pomieszczenia UPS-O/ZUS w Oddziale ZUS w Bydgoszczy przy ul. Świętej Trójcy 33
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  przetarg nieograniczony poniżej 5.186.000 EURO Przedmiot zamówienia obejmuje demontaż istniejącego klimatyzatora oraz dostawę, montaż wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych instalacji i uruchomienie nowego klimatyzatora w pomieszczeniu UPS-a w budynku O/ZUS w Bydgoszczy przy ul. Świętej Trójcy 33. Zakres robót obejmuje: demontaż starego klimatyzatora LG LSK 7,1 kW, montaż nowego klimatyzatora typu (split) w technologii DC inverterowej o mocy chłodniczej ~8,0 kW, w miejscu po zdemontowanym klimatyzatorze, zgodnie z wymogami technicznymi instalacji urządzenia, zasilanie z istniejącej instalacji elektrycznej (dobrać właściwe parametry zabezpieczeń), wykonanie badań stanu izolacji przewodów oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzenia, uruchomienie nowego klimatyzatora, przeszkolenie w zakresie obsługi wskazanych pracowników Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453312204
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zus.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach