Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlano-montażowych polegających na przygotowaniu infrastruktury technicznej wraz z montażem masztów antenowych w Grudziądzu

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 85-915 Bydgoszcz, ul. Podchorążych 33
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052/3784285
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Podchorążych 33 33
  85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052/3784285
  REGON: 09057078200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzi.hg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa jednostka organizacyjna niepodisadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlano-montażowych polegających na przygotowaniu infrastruktury technicznej wraz z montażem masztów antenowych w Grudziądzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlano-montażowych polegających na przygotowaniu infrastruktury technicznej wraz z montażem masztów antenowych na terenie kompleksu wojskowego w Grudziądzu 2) Przedmiot zamówienia obejmuje prace związane z : a)opracowaniem dokumentacji projektowo-wykonawczej (w tym geodezyjnej) wraz z uzyskaniem wymaganych opinii i decyzji administracyjnych, b)realizacją robót budowlano - montażowych związanych min. z: - przygotowaniem terenu pod montaż 3 zestawów anten (w tym frezowanie karpin po wyciętych drzewach), - wykonaniem podstaw pod anteny, - wykonaniem dodatkowych segmentów anten w celu uzyskania wymaganej wysokości masztów, - konserwacją istniejących masztów, - wykonaniem odciągów masztów, - montażem anten, - wykonaniem instalacji elektrycznych, odgromowych, - wykonaniem kanalizacji teletechnicznej, antenowej oraz monitoringu wizyjnego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Ustala się wadium na całość zamówienia w wysokości 8.000 zł. 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust.6 ustawy prawo zamówień publicznych. 3. Wadium w postaci poręczeń bankowych, poręczeń SKOK, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych oraz poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 (Dz. U. Nr 109poz. 1158) lit.b ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości można wnieść w oryginale jako odrębny załącznik do oferty, umożliwiający łatwe oddzielenie od pozostałych dokumentów ofertowych lub do kasy w siedzibie Zamawiającego pok. 105. Kasa czynna jest w dni powszednie w godz. 12.00 do 14.00 4. Wadium w postaci pieniądza należy wnieść dokonując wpłaty (przelewu) na konto Zamawiającego : NBP ODDZIAŁ OKRĘGOWY BYDGOSZCZ 63 1010 1078 0015 2813 9120 0000 Za termin skuteczny wniesienia wadium uznaje się termin wpłynięcia pieniędzy na rachunek Zamawiającego. Wniesienie wadium w postaci pieniądza należy dokonać z takim wyprzedzeniem, żeby wpłynęły na rachunek Zamawiającego w wymaganym terminie. UWAGA! Zamawiający nie wyraża zgody na przyjmowanie do kasy wadium w postaci pieniądza. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Zamawiający wymaga, aby wystawiona gwarancja była bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Ponadto koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, z jej treści nie może wynikać konieczność przekazywania żądania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego. Niedopuszczalny jest również zapis żądający potwierdzenia przez notariusza lub bank, że podpisy na żądaniu do zapłaty zostały złożone przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego. 6. Nie wniesienie wadium, wniesienie wadium po terminie, w innej postaci niż wskazane w art. 45 ust.6 ustawy będzie przyczyną wykluczenia wykonawcy. 7. Termin ważności wadium wniesionej w innej formie aniżeli pieniądz nie może być krótszy od terminu związania ofertą. Wniesienie wadium o terminie ważności krótszym aniżeli termin związania ofertą będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy. 8. Zamawiający zatrzyma wadium wniesione w postępowaniu, w sytuacji zaistnienia przesłanek art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp tj, jeżeli wykonawca: - na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy nie złożył dokumentów, pełnomocnictw lub oświadczeń, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie, - którego oferta została wybrana odmawia podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 9. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z unormowaniem art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzi.hg.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach