Przetargi.pl
KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO DO INSTALACJI OBIEKTU W CHEŁMNIE - SPRAWA NR 34/2014

13 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Jednostka Wojskowa 4503 ) ogłasza przetarg

 • Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Czwartaków 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 458 32 90, 458 32 00 , fax. 56 458 32 22
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Jednostka Wojskowa 4503 )
  ul. Czwartaków 1 1
  86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 458 32 90, 458 32 00, fax. 56 458 32 22
  REGON: 34090727700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.13wog.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka budżetowa sektora finansów publicznych - wojsko

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO DO INSTALACJI OBIEKTU W CHEŁMNIE - SPRAWA NR 34/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa (sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji) gazu ziemnego. Dla celów niniejszego postępowania Zamawiający przyjął przewidywane łączne zużycie gazu ziemnego na poziomie 27 000 m3 w okresie obowiązywania umowy. Wskazane zużycie ma jedynie charakter orientacyjny, służący porównaniu ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu ziemnego w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego orientacyjnej ilości gazu. 3. Rozliczenie zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaży gazu ziemnego odbywać się będzie według wskazań układu pomiarowego. 4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania gazu ziemnego wysokometanowego grupy E o cieple spalania minimum 38 MJ / m3 i średnim ciśnieniu min. 100 kPa, do instalacji znajdującej się w obiekcie Odbiorcy pod adresem: Chełmno, ul. Aleja 3-go Maja nr 4, budynek 22. 5. Odbiorca oświadcza, że odbiór paliwa gazowego, niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i wykluczający uszkodzenie lub zniszczenie obiektów technologicznych znajdujących się w Obiekcie, o którym mowa w ust. 4 wynosi 40 m3/h. 6. Odbiorca oświadcza, że zobowiązuje się odbierać gaz przez następujące urządzenia gazowe: kocioł parowy Vissmann szt. 2, o mocy 545 kW każdy. 7. Ze względu na specyfikę obiektów Odbiorcy (Siły Zbrojne RP), Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw paliwa gazowego. 8. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania rezerw magazynowych paliwa gazowego. 9. Dostarczanie paliwa i naliczanie opłat nastąpi z dniem podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 01.06.2014 r. 10. Odbiorca, w związku z prowadzoną działalnością zobowiązuje się, że będzie nabywał i odbierał paliwo gazowe w celu wykorzystywania go na potrzeby własne. 11. Odbiorca oświadcza, że będzie nabywał paliwo gazowe do celów opałowych zgodnie z art. 31b ustawy o podatku akcyzowym i jest z niego zwolniony. 12.Zamówienie publiczne będzie realizowane od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.06.2014 r. do 30.09.2014 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091230007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców składających ofertę wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.13wog.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach