Przetargi.pl
Zakup i dostawę sprzętu do zabezpieczenia zabiegów okulistycznych

"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 62-300 Września, ul. Słowackiego 2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 4370537 , fax. 061 4379730
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o.
  ul. Słowackiego 2 2
  62-300 Września, woj. wielkopolskie
  tel. 061 4370537, fax. 061 4379730
  REGON: 30070614000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalwrzesnia.home.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawę sprzętu do zabezpieczenia zabiegów okulistycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu do zabezpieczenia zabiegów okulistycznych zgrupowanych w 6 pakietach: Pakiet nr 1- Soczewki Pakiet nr 2 - Materiały pomocnicze do operacji 1 Pakiet nr 3 - Materiały pomocnicze do operacji 2 Pakiet nr 4 - Wiskoelastyki Pakiet nr 5- Błękit trypanowy Pakiet nr 6 - Płyn do irygacji oka Wykaz sprzętu medycznego stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania wraz z jego szczegółowym opisem zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331400003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 8 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalwrzesnia.home.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach