Przetargi.pl
„Zakup i dostawa zamiatarki samojezdnej do powierzchni utwardzonych wraz z wyposażeniem roboczym w ramach budowy instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie ZZO w Korczowie.”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju ogłasza przetarg

 • Adres: 23-400 Biłgoraj, Łąkowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 084 6881852 , fax. 846 881 847
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju
  Łąkowa 13
  23-400 Biłgoraj, woj. lubelskie
  tel. 084 6881852, fax. 846 881 847
  REGON: 95031744800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk.biuletyn-publiczny.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup i dostawa zamiatarki samojezdnej do powierzchni utwardzonych wraz z wyposażeniem roboczym w ramach budowy instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie ZZO w Korczowie.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Zakup i dostawa zamiatarki samojezdnej do powierzchni utwardzonych wraz z wyposażeniem roboczym (szczotka walcowa, pług dwulemieszowy, posypywarka silosowa, kamera cofania, akustyczny sygnał cofania, podgrzewane lusterka)” 1. Opis przedmiotu zamówienia: 1.1. Zamiatarka samojezdna, parametry zamiatarki samojezdnej: 1.1.1. Zamiatarka fabrycznie nowa, rok produkcji 2018 1.1.2. Rodzaj – samojezdna wolnobieżna zamiatarka chodnikowa 1.1.3. Moc i rodzaj silnika – Silnik wysokoprężny o mocy min. 45 kW chłodzony cieczą spełniający aktualne wymagania UE 1.1.4. Dopuszczalna masa całkowita – do 3,5 tony 1.1.5. Masa własna zamiatarki – nie mniej niż 2,0 tony 1.1.6. Długość całkowita zamiatarki z zestawem dwuszczotkowym – do 4,50 m 1.1.7. Szerokość całkowita z lusterkami – w przedziale od 1,0 do 1,6 m (bez szczotek) 1.1.8. Zbiornik paliwa – pojemność min. 40 dm3 1.1.9. Podwozie przegubowe, 1.1.10. Zbiornik wody czystej – min. 190 dm3 1.1.11. Wspomaganie układu kierowniczego 1.1.12. Wycieraczka przedniej szyby 1.1.13. Napęd – 4 x 4 koła 1.1.14. Maksymalna wysokość do linii dachu pojazdu – 2,0 m 1.1.15. Myjka wysokociśnieniowa o ciśnieniu min. 120 bar, ręczny pistolet natryskowy z wężem o długości nie mniej niż 10 m 1.1.16. Wąż teleskopowy z uchwytem centralnym nie krótszy niż 3,0 m 1.1.17. Zespół zamiatający – zawieszany z przodu bez użycia narzędzi, Dysza ssawna z niezależnym podnoszeniem, listwa natryskowa podająca roztwór czyszczący umieszczona przed lub w szczotkach 1.1.18. Wyposażony w układ recyrkulacji wody 1.1.19. Szczotki zamiatające o szerokości zamiatania min. 2.0 m z regulowaną szerokością z kabiny operatora, system zraszania na szczotkach oraz ssawie, kanał ssący o średnicy min 180 mm, dysza ssawna o szerokości min. 0,5 m, klapa zasysania sterowana z kabiny operatora 1.1.20. Pojemnik na śmieci o pojemności netto min 1,0 m3, wykonany z metalu odpornego na korozję, ścieranie podnoszony ręcznie i hydraulicznie, wysokość wyrzutu min. 1,40 m. 1.1.21. Ogrzewanie i klimatyzacja kabiny operatora 1.1.22. Opony całoroczne – lato / zima 1.1.23. Wymagany licznik czasu pracy zamiatarki 1.1.24. Wymagania dodatkowe: 1.1.24.1. Lusterka podgrzewane zewnętrzne po obu stronach kabiny 1.1.24.2. Radio z głośnikami i anteną 1.1.24.3. Zawór do opróżniania zbiornika z deszczówki 1.1.24.4. Światło, kamera i sygnał akustyczny cofania 1.1.24.5. Instrukcja obsługi w języku polskim 1.1.24.6. Sterowanie osprzętem z kabiny operatora 1.1.24.7. Certyfikat zgodności CE dostarczony najpóźniej w dniu odbioru maszyny 1.1.25. Zamiatarka musi być przystosowana i dopuszczona do ruchu po drogach publicznych jako pojazd wolnobieżny 2.2. Wyposażenie dodatkowe: 2.2.1. Posypywarka silosowa piasku i soli: Jednokomorowa posypywarka z funkcją start/stop z napędem hydraulicznym, wyrzucanie ślimakowe, mieszadło i składana tarcza posypująca z amortyzatorem podnoszącym. Wyposażona w czujnik informujący o zblokowaniu materiału posypującego w zasobniku z informacją w kabinie operatora. Pojemność zasobnika min. 600 litrów. Ręczne sterowanie dozowaniem i szerokością posypywania w zakresie 1,5 – 4,0 m. Tarcza posypująca i osłona ze stali nierdzewnej. Sito wstępne do napełniania, składany brezent, dodatkowy brezent osłaniający. Lakierowanie dwuwarstwowe posypywarki z zewnątrz i wewnątrz. Dostawa z podpórką rolkową ułatwiającą szybki montaż urządzeń. 2.2.2. Pług odśnieżny dwulemieszowy: Szerokość robocza w zakresie 150 - 160 cm. Wysokość ok. 80 cm. Możliwe cztery pozycje robocze sterowane hydraulicznie: ustawienie pługa – tzw. strzałkowego typu V, 4 sprężynowe klapy ze stalowymi szynami. Regulowane wysokościowo płyty gumowe. Zawieszenie umożliwiające kompensacje nierówności podłoża. Dwa siłowniki nastawcze. Dodatkowa listwa ochronna – gumowa oraz osłona bryzgowa. Możliwość sterowania pługiem z kabiny operatora. 2.2.3. Zamiatarka czołowa z tworzywową szczotką walcową: zamiatarka śmieci i śniegu. Centralny napęd szczotki walcowej z silnikiem hydraulicznym. Bezstopniowa regulacja obrotów szczotki dla zmiatania śmieci lub śniegu. Możliwość pochylania/ukosowania w obydwie strony. Kółka podporowe o nastawnej wysokości i odchyleniu. Szerokość szczotki w zakresie od 135 do 150 cm. 2.2.4. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z zamiatarką elementów dodatkowych takich jak: 2.2.4.1. Dodatkowy komplet opon całorocznych 2.2.4.2. Dodatkowy komplet – zestaw dwuszczotkowy 2.2.4.3. Dodatkowa szczotka walcowa – tworzywowa 2.2.4.4. Wąż ssawny łączący ssawę ze zbiornikiem na śmieci 2.2.4.5. Komplet kluczy naprawczych, apteczkę, trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę 2.2.4.6. Dodatkowe listwy gumowe – ochronne do pługu 3. Szczegółowy zakres zamówienia: 3.1. Zamiatarka będzie dostarczona przez Wykonawcę i na jego koszt do siedziby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju przy ul. Łąkowej 13 (koszty związane z realizacją zamówienia – załadunek, dostawa, rozładunek, należy uwzględnić w cenie ofertowej). 3.2. Przedmiotowa zamiatarka jak również wszystkie elementy dodatkowe (w tym, szczotka walcowa, pług oraz posypywarka) winny być urządzeniami fabrycznie nowymi (nieużywanymi) rok produkcji: 2018. Powinny posiadać wymagane prawem dokumenty oraz dokument określający warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego, instrukcję obsługi (wszystkie dokumenty sporządzone w języku polskim). Wszystkie dokumenty dotyczące urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostarczenia urządzenia do odbioru. 3.3. Wszystkie przedmioty niniejszego zamówienia (łącznie z elementami dodatkowymi) muszą być ze sobą spójne, tj. musi być możliwość podłączenia do zamiatarki szczotki walcowej, pługu, posypywarki (w tym pługu i posypywarki jednocześnie), 3.4. Zamawiający wymaga dostarczenia dodatkowego osprzętu (np. wózków i stojaków) do łatwej zmiany (przezbrojenia) oraz przechowywania w trakcie okresu nieużytkowania zestawu dwuszczotkowego, posypywarki oraz zbiornika na śmieci. 3.5. Przedmiot zamówienia dostarczany Zamawiającemu musi posiadać stosowne deklaracje zgodności, aprobaty lub atesty jeżeli jest to wymagane prawem jak również spełniać wszystkie inne wymogi określone przepisami prawa dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych na terenie Polski. 3.6. Dodatkowo każdy z elementów przedmiotu zamówienia musi posiadać wyposażenie obowiązkowe określone przepisami Ustawy Prawo o ruchu drogowym (w tym m.in. gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy) oraz zestaw kluczy naprawczych i pokrowców na siedzenia; 3.7. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć przedmiot zamówienia na czas przewozu do Zamawiającego. Nieprawidłowe zabezpieczenie i ewentualne uszkodzenie w czasie transportu obciąża Wykonawcę. 3.8. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia – min. 24 miesiące od daty podpisania ostatecznego protokołu zdawczo - odbiorczego. 3.9. Wykonawca zapewni autoryzowany serwis mobilny dostarczonych urządzeń z dojazdem do Zamawiającego. Serwis realizowany będzie zgodnie z ogólnymi warunkami gwarancji. W przypadku zgłoszonej awarii w okresie gwarancji koszty dojazdu do Zamawiającego oraz ewentualnego transportu pojazdu do serwisu pokrywa Wykonawca. Koszty okresowych wymaganych przeglądów wraz z materiałami eksploatacyjnymi przewidzianymi w karcie gwarancyjnej dla danego przeglądu w ciągu trwania gwarancji pokrywa Wykonawca. 3.10. Czas reakcji serwisu Wykonawcy na zgłoszone uszkodzenie (awarię) nie przekroczy 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia. Za reakcję serwisu rozumie się zdiagnozowanie uszkodzenia (awarii) zamiatarki samojezdnej lub osprzętu. W przypadku, gdy termin naprawy będzie przekraczał 14 dni od dnia zgłoszenia uszkodzenia (awarii), Wykonawca przekaże Zamawiającemu na czas naprawy, na swój koszt, sprawny technicznie egzemplarz zamiatarki chodnikowej (z ewentualnym osprzętem dodatkowym) o zbliżonych parametrach. 3.11. Wykonawca zobowiązany jest też przeprowadzić szkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi zamiatarki samojezdnej w terminie ustalonym przez Zamawiającego nie później niż w ciągu 10 dni od podpisania protokołu odbioru.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144431-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp: 3.1. pieniądzu, 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3.3. gwarancjach bankowych, 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 4.1. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 4.2. jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 4.3. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 4.4. w przypadkach o których mowa w pkt 10.4.1. - 10.4.3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami. 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 42 1020 5385 0000 9602 0002 5627 z dopiskiem – wadium w przetargu na Dostawę zamiatarki samojezdnej. 6. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 7. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 8. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy Pzp Wykonawca składa wraz z ofertą. 9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 10. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2 - 5 ustawy Pzp i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 11. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2 - 5 ustawy Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu na Dostawę zamiatarki samojezdnej. 12. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 10.3.1 – 10.3.5 SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o którym mowa w Rozdziale 5 pkt. 5.4. na potwierdzenie spełniania tego warunku należy złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia wg załącznika nr 3 do SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca do oferty dołącza również załącznik nr 7 – „Tabela zgodności parametrów przedmiotu zamówienia”

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach