Przetargi.pl
Dostawa materiałów biurowych dla 32 WOG Zamość oraz jednostek wojskowych i instytucji będących na zaopatrzeniu 32 WOG Zamość w zakresie 2 (dwóch części: CZĘŚĆ NR 1: dotyczy materiałów biurowych dla jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu gospodarczym 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu, CZĘŚĆ NR 2: dotyczy materiałów biurowych dla żołnierzy TSW.

32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, Wojska Polskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 261 181 536 , fax. 261 181 607
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu
  Wojska Polskiego 2F
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 261 181 536, fax. 261 181 607
  REGON: 6140233700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.32wog.wp.mil.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów biurowych dla 32 WOG Zamość oraz jednostek wojskowych i instytucji będących na zaopatrzeniu 32 WOG Zamość w zakresie 2 (dwóch części: CZĘŚĆ NR 1: dotyczy materiałów biurowych dla jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu gospodarczym 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu, CZĘŚĆ NR 2: dotyczy materiałów biurowych dla żołnierzy TSW.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych dla 32 WOG Zamość oraz jednostek wojskowych i instytucji będących na zaopatrzeniu 32 WOG Zamość w zakresie 2 (dwóch części: CZĘŚĆ NR 1: dotyczy materiałów biurowych dla jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu gospodarczym 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu, CZĘŚĆ NR 2: dotyczy materiałów biurowych dla żołnierzy TSW. CZĘŚĆ NR 1 - dotyczy materiałów biurowych dla jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu gospodarczym 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu – zgodnie z: a) Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; b) Wykazem asortymentowo-ilościowym dla poszczególnych miejsc dostaw (magazynów) objętych przedmiotem zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ; c) Rozdzielnikiem faktur stanowiącym załącznik nr 1b do SIWZ. 1) CZĘŚĆ NR 2 - dotyczy materiałów biurowych dla żołnierzy TSW – zgodnie z: a) Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ; b) Wykazem asortymentowo-ilościowym dla miejsca dostawy (magazynu) objętego przedmiotem zamówienia stanowiącym załącznik nr 2a do SIWZ; SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Zamawiającego w stosunku do dostawy w zakresie części nr 1 i części nr 2: 1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar zgodnie z załącznikiem nr 1a do SIWZ oraz załącznikiem 2a do SIWZ do n/w jednostek wojskowych: 1) 32 WOG w Zamościu, 22-400 Zamość, ul. Wojska Polskiego 2 F, bud. Nr 71; 2) JW 3391 w Zamościu, 22-400 Zamość, ul. Wojska Polskiego 2 F, bud. Nr 108; 3) 25 BLP w Zamościu, 22-400 Zamość, ul. Wojska Polskiego 2 F, bud nr 25; 4) JW 4055 w Hrubieszowie, ul. Dwernickiego 4, 22-500 Hrubieszów, bud. Nr 5; 5) Batalion Dowodzenia Wielonarodowej Brygady (część polska), ul. Kruczkowskiego 49, 20-400 Lublin, bud. Nr 162; 6) JW. 5444 2 LBOT w Lublinie, ul. Zbigniewa Herberta 49, 20-400 Lublin, bud. Nr 140; 7) 21 BLP w Lublinie, ul. Nowy Świat 40, 20-400 Lublin, bud. Nr 168; 8) JW 1230 w Chełmie, ul. Lubelska 139, 22-100 Chełm, bud. Nr 12; 9) 24 BLP w Chełmie, ul. Lubelska 139, 22-100 Chełm, bud. Nr 12. 2. Wykonawca ustali z Zamawiającym najpóźniej na 2 dni przed planowaną pierwszą dostawą szczegółowy harmonogram dostaw z zastrzeżeniem, że w jednym dniu nie może być wykonana dostawa w dwóch różnych miast. 3. Sprawdzanie towaru pod względem ilościowym i jakościowym odbywać się będzie każdorazowo przed podpisaniem protokołu odbioru danej dostawy. Zamawiający przed podpisaniem protokołu przyjęcia materiałów biurowych dokona weryfikacji ilości i zgodności dostarczonego asortymentu z zamówieniem. 4. Dostarczenie zamówionych materiałów, wniesienie ich oraz ustawienie w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego winna być traktowana przez Wykonawcę jako składnik kosztów i być uwzględniona w wartości składanej oferty. 5. Wykonawca wyznaczy osobę upoważnioną do reprezentowania go w zakresie dostaw i do podpisania protokołu odbioru. 6. Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie dostaw (odbiór materiałów i sprzętu biurowego, oraz do podpisania protokołu odbioru) jest: …………...7. Każdorazowo przed ustalonym terminem danej dostawy tj. minimum 2 dni, Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Zamawiającego (fax 261-181-607) o realizacji dostawy i podać imię nazwisko kierowcy numer i serię dowodu osobistego, numer rejestracyjny pojazdu dostarczającego towar oraz markę pojazdu w celu wystawienia przepustki i poinformowania SUFO oraz służby dyżurnej o wjeździe w/w pojazdu na teren ochraniany jednostki. W innym wypadku brak będzie możliwości wjazdu pojazdu na teren jednostek wojskowych, a ewentualny transport materiałów będzie musiał odbywać się ręcznie bez możliwości wjazdu pojazdu na teren jednostki. Dostawa winna być zrealizowana w godz. od 800 do 1300 w dniach pracy Zamawiającego od poniedziałku do czwartku w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy. 8. Zamawiający na podstawie: Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych Szt. Gen. 1686/2017 wprowadzonej Decyzją Nr Z-12/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia z dniem 1 sierpnia 2017 roku do użytku w ”Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych”, Decyzji Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz. 18), Rozkazu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Nr Z-405 z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie organizacji systemu przepustkowego jednostkach organizacyjnych podległych Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych zastrzega sobie, iż warunkiem wstępu cudzoziemców na teren chronionych obiektów wojskowych jest wydanie przez właściwy organ wojskowy „Jednorazowego pozwolenia” uprawniającego do wejścia/wjazdu na teren chronionych obiektów wojskowych. Wydanie „Jednorazowego pozwolenia” jest uzależnione od wyrażenia przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego pozytywnej opinii w przedmiotowej sprawie. 9. Powyższe ma również zastosowanie do czynności OTWARCIA OFERT – OBCOKRAJOWCY będą wpuszczeni do obiektów wojskowych na otwarcie ofert po uzyskaniu w/wym. POZWOLEŃ. 10. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć produkty w ilościach wyszczególnionych w specyfikacji na własny koszt. Produkty powinny być dostarczane w zamkniętych opakowaniach, pakowanych przez producenta zamówionych materiałów.11. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań wynikających z umowy. 12. Wykonawca wraz z dostarczonym towarem dostarczy w zależności od rodzaju towaru: wypełnione karty gwarancyjne, karty charakterystyki dla produktów niebezpiecznych, wykaz ukompletowania, instrukcje użytkowania. 13. Wykonawca oświadczy, że towar będący przedmiotem umowy jest dobrej jakości, dopuszczony został do obrotu i spełnia normy obowiązujące na terenie UE dla tego rodzaju towaru w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo i symbolem produktu. 14. W przypadku stwierdzenia, ze dane produkty są uszkodzone, mają wady utrudniające albo uniemożliwiające ich używanie lub nie spełniają wymagań określonych przez Zamawiającego, Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe na własny koszt - w terminie 7 dni od dnia powiadomienia Wykonawca przez Zamawiającego. Powiadomienie nastąpi w formie pisemnej w okresie do 7 dni od podpisania protokołu odbioru. 15. W przypadku wymiany sprzętu, okres gwarancji biegnie na nowo od dnia dostarczenia do Zamawiającego nowego sprzętu. 16. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów równoważnych – fabrycznie nowych. Materiały te muszą posiadać parametry i standardy jakościowe nie niższe niż materiały wskazane przez zamawiającego i określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 17. W przypadku oferowania materiałów równoważnych Wykonawca powinien wykazać, że oferowany towar spełnia wymagania określone przez zamawiającego. 18. Oferowany towar równoważny nie może naruszać praw patentowych producentów oryginalnych materiałów. 19. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia lub w jego załącznikach materiał lub sprzęt biurowy jest opisywany ze wskazaniem znaków towarowych lub pochodzenia to przyjmuje się, że takim wskazaniom towarzyszą wyrazy „lub równoważny” zamawiający opisując przedmiot zamówienia skorzystał z dyspozycji wyrażonej w art. 29 ust 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30190000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do postępowania każdy z Wykonawców zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: W zakresie części nr 1: • 3 800,00 (słownie: trzy tysiące osiemset złotych) ; W zakresie części nr 2: • 250,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych); 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r poz. 259.). 3. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem z rachunku Wykonawcy na rachunek bankowy Zamawiającego nr konta 59 1010 1339 0057 5713 9120 2000 z dopiskiem: „Wadium w postępowaniu nr ZP/PN/25/2018 – dostawa materiałów biurowych w zakresie CZĘŚCI NR…..…” 4. Prawidłowo złożone wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 23.05.2018r. do godz.: 11.00. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w Rozdziale XIV pkt 3 SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. W przypadku składania oferty wspólnej, wadium wniesione przez jednego z Wykonawców uważa się za wniesione prawidłowo. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczania na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określają odpowiednie przepisy ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia wskazujące na faktyczną dostępność tych zasobów na użytek Wykonawcy w celu realizacji zamówienia, w tym określające: a) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; b) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane/usługi, których wskazane zdolności dotyczą – według Wzoru Zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - stanowiącego Zał. nr 8 do SIWZ. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach