Przetargi.pl
Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kamionce.

Urząd Gminy w Kamionce ogłasza przetarg

 • Adres: 21132 Kamionka, ul. Lubartowska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 527 039 , fax. 818 527 058
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Kamionce
  ul. Lubartowska 1
  21132 Kamionka, woj. lubelskie
  tel. 818 527 039, fax. 818 527 058
  REGON: 53792900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ugkamionka.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kamionce.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja Zespołu Szkół w Kamionce zlokalizowanego w Kamionce przy ul. Lubartowskiej 53 w ramach projektu „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kamionce”. 2. Zakres robót obejmuje: a) roboty budowlane: − docieplenie stropu w przestrzeni wentylowanej wełną mineralną (granulat) na segmentach: dydaktycznym, żywieniowo administracyjnymi łączniku segmentów; − docieplenie styropapą dachu łącznika do zaplecza sali sportowej z przedszkolem; − docieplenie granulatem wełny mineralnej dachu łącznika do sali sportowej z przedszkolem; − docieplenie płytami z wełny mineralnej stropu nad salą sportową (w przestrzeni stropdach), − docieplenie elewacji pawilonu żywieniowo-administracyjnego, − docieplenie XPSem ścian poniżej terenu segmentu pawilonu żywieniowo-administracyjnego i dydaktycznego oraz łącznika segmentów, − wymiana stolarki okiennej w sali sportowej i częściowo w pawilonie zaplecza sali z przedszkolem; − remont instalacji odgromowej; − malowanie balustrad oraz krat w oknach. b) instalacja c.o.: − demontaż istniejącej i montaż nowej instalacji grzewczej c.o.; − przyłączenie projektowanej instalacji c.o. do źródła ciepła przewidzianego do wymiany–kotłownia opalana paliwem stałym (ekogroszek); − roboty budowlane i remontowe związane z projektowanymi robotami instalacyjnymi, − zabudowa kotła wodnego opalanego paliwem stałym o mocy 250 kW (2 kpl.), − montaż kompletnego orurowania kotłowni – przewody z rur stalowych czarnych bez szwu, z rur stalowych ocynkowanych (zimna woda), − montaż pomp kotłowych (2 kpl.), − montaż zaworu mieszającego trójdrogowego z siłownikiem elektrycznym (2 kpl.) − montaż naczynia wzbiorczego otwartego o pojemności całkowitej Vc=200 dm3 z kompletem − armatury i przyłączeniem (1 kpl.), − izolacja termiczna przewodów rurowych, − wykonanie wentylacji nawiewnej i wywiewnej, − skucie istniejących i wykonanie nowych fundamentów pod kotły. Dane powierzchniowe budynku: - powierzchnia zabudowy: 2 714,00 m2, − kubatura: 33 953,50 m3, − powierzchnia użytkowa: 7 284,00 m2, − liczba kondygnacji: 2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 6.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, zero groszy), 6.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; (wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Lubartów oddział Kamionka, nr rachunku: 08 8707 1029 0300 0459 2003 0008 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: RI.271.23.2018. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.). 6.3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6.4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 6.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 6.6. Dowód wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urzędu Gminy w Kamionce, ul. Lubartowska 1, 21-132 Kamionka, pokój nr 8 przed upływem terminu składania ofert. 6.7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 6.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 6.9. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6.10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6.11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 6.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 6.14. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach