Przetargi.pl
Zakup i dostawa wyposażenia na potrzeby prowadzenia lokalu gastronomicznego w Żorach przy ul. Biskupa 38-40

Gmina Miejska Żory ogłasza przetarg

 • Adres: 44-240 Żory, Al. Wojska Polskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 324 348 245 , fax. 324 348 248
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Żory
  Al. Wojska Polskiego 25
  44-240 Żory, woj. śląskie
  tel. 324 348 245, fax. 324 348 248
  REGON: 27625554200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zory.pl/?c=7074

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa wyposażenia na potrzeby prowadzenia lokalu gastronomicznego w Żorach przy ul. Biskupa 38-40
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia na potrzeby prowadzenia lokalu gastronomicznego w Żorach przy ul. Biskupa 38-40.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39290000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium oddzielnie dla każdej części w wysokości: Część 1: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 0/00) Część 2: 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 0/00) Część 3: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 0/00) Część 4: 100,00 zł (słownie: sto złotych 0/00)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Przeprowadzający Postępowanie nie opisuje żadnych wymagań których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) - oświadczenie Wykonawcy dotyczące obowiązku podatkowego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach