Przetargi.pl
„Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2019/2020 dla potrzeb Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343 682 461 , fax. 034 3682461, 3651290
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o.
  ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24
  42-200 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 343 682 461, fax. 034 3682461, 3651290
  REGON: 15140560700010
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-tbs.czest.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Prawa Handlowego 100% udziałów stanowi własność Gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2019/2020 dla potrzeb Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawy oleju opałowego lekkiego o niskiej zawartości siarki w sezonie grzewczym 2019/2020. Oferowany olej opałowy musi spełniać wymagania określone Polską Normą PN-C-96024:2011 oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4.01.2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2007 r. nr 4, poz. 30 z późn. zm.). 2. Miejsca dostaw: 1) budynek użytkowy przy ul. Zaciszańskiej 28/32 w Częstochowie- zbiornik o pojemności 8 000 l; 2) budynek użytkowy przy ul. Rząsawskiej 40 w Częstochowie - zbiornik o pojemności 8 000 l; 3) budynek mieszkalny przy ul. Częstochowskiej 51 w Krzepicach - zbiornik o pojemności 4 000 l. 3. Planowana łączna ilość oleju opałowego jaką Zamawiający zakupi w okresie trwania umowy to ok. 86 740 litrów. 4. Dostawy do poszczególnych kotłowni nie będą łączone. Uzależnione będą od faktycznego zapotrzebowania. Zamawiający przewiduje dostawy nie mniejsze niż 500 l lecz w przypadkach uzasadnionych zastrzega sobie dostawy mniejszej ilości. Do rozładunków paliwa wymagana jest pompa przy autocysternie. 5. Dostawy oleju są możliwe bez utrudnień cysternami o wymiarach 9,2 m/ 2,8 m/ 3,4 m większymi cysternami nie są możliwe. 6. Zamawiający, zakupiony olej opałowy będzie wykorzystywał tylko i wyłącznie do celów grzewczych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135110-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o których mowa w pkt 1.2.1. lit. a) SIWZ, jeżeli posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na zawartość oferty składa się: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy „Oferta Wykonawcy” - załącznik nr 1 do SIWZ, 2) wypełnione i podpisane oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Oświadczenie winno być aktualne na dzień składania ofert. Oświadczenie winno być aktualne na dzień składania ofert.. UWAGA: Zgodnie z art. 25a ust. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych „W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.” Zgodnie z art. 25a ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych „Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu (…) 2) zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu (…)”. 3) stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru, 4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 5) zobowiązanie, o którym mowa w pkt VIII.1.3.5 SIWZ (jeżeli dotyczy), zawierające informacje opisane w pkt VIII.1.3.9 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach