Przetargi.pl
ZAKUP I DOSTAWA WRAZ Z ROZŁADUNKIEM: KOSTKI BRUKOWEJ WIBROPRASOWANEJ, KRAWĘŻNIKÓW DROGOWYCH WIBROPRASOWANYCH, OBRZEŻY TRAWNIKOWYCH WIBROPRASOWANYCH

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej ogłasza przetarg

 • Adres: 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Berka Joselewicza 8
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 6422672 , fax. 014 6424330
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
  ul. Berka Joselewicza 8 8
  33-200 Dąbrowa Tarnowska, woj. małopolskie
  tel. 014 6422672, fax. 014 6424330
  REGON: 85032965000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dabrowa.okay.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zakład Budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP I DOSTAWA WRAZ Z ROZŁADUNKIEM: KOSTKI BRUKOWEJ WIBROPRASOWANEJ, KRAWĘŻNIKÓW DROGOWYCH WIBROPRASOWANYCH, OBRZEŻY TRAWNIKOWYCH WIBROPRASOWANYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa wraz z rozładunkiem: kostki brukowej wibroprasowanej, krawężników drogowych wibroprasowanych, obrzeży trawnikowych wibroprasowanych z miejsca ich składowania do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia (ilości) zawarte jest we wzorze formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 5 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 288130004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dabrowatar.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach