Przetargi.pl
Opracowanie Planu Efektywności Energetycznej Powiatu Gorlickiego, dla celów projektu VIS NOVA, współfinansowanego środkami Unii Europejskiej w ramach Programu dla Europy Środkowej.

Starostwo Powiatowe w Gorlicach ogłasza przetarg

 • Adres: 38-300 Gorlice, ul. Biecka 3
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 3548751 , fax. 018 3537545
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Gorlicach
  ul. Biecka 3 3
  38-300 Gorlice, woj. małopolskie
  tel. 018 3548751, fax. 018 3537545
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatgorlicki.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie Planu Efektywności Energetycznej Powiatu Gorlickiego, dla celów projektu VIS NOVA, współfinansowanego środkami Unii Europejskiej w ramach Programu dla Europy Środkowej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA -cel i zakres opracowania oraz jego uwarunkowania prawne w tym m. in. odniesienie o Regionalnego Planu Energetycznego, Krajowego Planu Działań na rzecz fektywności Energetycznej, Pakietu Energetycznego UE 3 x 20 i in. -opis metodologii opracowania Planu określenie zawartości dokumentu i sposobu jego przygotowania z względnieniem metodologii SEAP www.pnec.org.pl apetytporadniki.html -opis powiatu i jego charakterystyka pod względem społeczno gospodarczym oraz infrastruktury technicznej w tym m. in. możliwości rozwoju lokalnego potencjału gospodarczego, opulacji i sytuacji gospodarstw domowych, przegląd danych strukturalnych dotyczących energii -metodologia wyznaczania zapotrzebowania na energię w powiecie dla przyjętego roku bazowego i obecnie dla: budynków komunalnych, obiektów działalności gospodarczej, budynków mieszkalnych, oświetlenia ulicznego, transportu i in. -zapotrzebowanie na energię w powiecie w roku bazowym -obecne zapotrzebowanie na energię w tym m. in. konsumpcja energii w gospodarstwach domowych, transporcie, przemyśle i biznesie, wewnętrzny potencjał energetyczny, analiza potencjalnych interesariuszy w obszarze użycia zasobów energetycznych i in. -analiza stanu obecnego efektywności gospodarowania energią na terenie powiatu m. in. inicjatywy zmierzające do zachowania energii, istniejące i możliwe do zastosowania rozwiązania w dziedzinie produkcji energii, analiza możliwości i zdolności oszczędzania energii -charakterystyka stanu obecnego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii -charakterystyka głównych grup konsumentów energii w powiecie z analizą możliwości poprawy efektywności energetycznej -prognoza zapotrzebowania na energię w powiecie gorlickim do roku 2022 należy brać pod uwagę dwie kadencje samorządu powiatowego; podstawowym wskaźnikiem powinny być jednostki energii, jednak pomocniczo należy przeliczyć efektywność energetyczną na redukcję emisji gazów cieplarnianych -analiza lokalnych czynników wpływających na efektywność energetyczną -analiza potencjału OZE w powiecie gorlickim -analiza możliwości racjonalizacji gospodarki energią w powiecie gorlickim -narzędzia wspomagające precyzowanie kierunków rozwoju energetycznego w powiecie:-analiza SWOT dla poszczególnych OZE -analiza SWOT dla efektywności energetycznej -analiza wielokryterialna -analiza i wybór dobrych praktyk związanych z efektywnością energetyczną i OZE krajowe, zagraniczne; organizacyjne, finansowe, promocyjne -wnioski z diagnozy, analizy i dobrych praktyk oraz paneli dyskusyjnych z Lokalną Grupą Wsparcia projektu VIS NOVA w ofercie należy uwzględnić harmonogram 3 spotkań min 5 godzinnych i szczegółową tematykę - program tych spotkań, który podlegał będzie akceptacji Zamawiającego CZĘŚĆ PROGRAMOWA -wizja, misja i cele strategiczne powiatu w zakresie efektywności energetycznej sformułowanie powyższych musi wynikać z części diagnostycznej oraz stanowić efekt paneli dyskusyjnych z Lokalną Grupą Wsparcia -plan działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej w rozbiciu na poszczególnych interesariuszy działania muszą mieć wskazane podmioty odpowiedzialne za realizację, a także nadzór, monitoring postępów, czas realizacji, szacunkowy koszt, oszczędność energii, produkcji z OZE, unikniętej emisji CO -proponowany system zarządzania wdrażaniem planu efektywności energetycznej -harmonogram wdrażania planu działań należy przedstawić cele krótko-, średnio-i długoterminowe -źródła finansowania planu poprawy efektywności energetycznej w tym środki publiczne i prywatne - krajowe, unijne, samorządowe, typu ESCO i in. -analiza wpływu planowanych działań na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych -monitoring i ewaluacja realizacji planu podsumowanie. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 3 paneli dyskusyjnych o których mowa w pkt. 1 ppk. pz Lokalną Grupą Wsparcia projektu VIS NOVA dotyczących zagadnień związanych z przygotowywanym Planem Efektywności Energetycznej. Minimalny czas trwania jednego panelu: 5 godzin zegarowych. Panele dyskusyjne o których mowa w pkt. 1 ppk. p mają zostać zorganizowane na terenie miasta Gorlice, Zamawiający w razie potrzeby - po wcześniejszym uzgodnieniu terminu udostępni nieodpłatnie salę wykładową oraz sprzęt audiowizualny. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje przerwę kawową, która obejmować będzie: kawę mleko, cukier, herbatę cytryna, cukier, wodę mineralną, ciastka kruche lub bankietowe min 5 szt.os dla osób zaproszonych do udziału w panelu dyskusyjnym max. 30 osób. Plan Efektywności Energetycznej Powiatu Gorlickiego musi być pracą badawczą Wykonawcy bazującą na samodzielnie zabranych danych, zarówno archiwalnych jak i aktualnych w tym pochodzących z wykonanych ankiet. Wykonawca musi również brać pod uwagę istniejące już opracowania i dostępne informacje w zakresie przedmiotu umowy oraz zawrzeć w pracy bibliografię. Zamawiający udostępni Wykonawcy następujące materiały pomocnicze -Zintegrowana Strategia Rozwoju Powiatu Gorlickiego -Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Gorlickiego na lata 2008 - 2016 -Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Gorlickiego na lata 2008 - 2016 -Analiza SWOT Powiatu Gorlickiego w dziedzinie energii odnawialnej i wydajności energetycznej -Studium opłacalności ekonomicznej inwestycji związanej z pozyskaniem energii geotermalnej dla celów ciepłowniczych i rekreacyjnych z odwiertów wiertniczych istniejących na terenie miasta Gorlice oraz gmin Ropa, Biecz i Moszczenica -Scenariusze rozwoju energetyki odnawialnej w Powiecie Gorlickim -Przewodnik udoskonalania Planów na Rzecz Efektywności Energetycznej Plan Efektywności Energetycznej, po jego wykonaniu, zostanie poddany ocenie zewnętrznych audytorów w terminie do pół roku po jego sporządzeniu. W tym czasie Zamawiający będzie wymagał uwzględniania przez Wykonawcę wnoszonych uwag i poprawek, jeśli takowe będą wnioskowane, w terminie 30 dni kalendarzowych od ich zgłoszenia. Plan Efektywności Energetycznej Wykonawca przekaże Zamawiającemu w następującej formie -forma papierowa - drukowana w ilości 2 egzemplarzy w dwóch wersjach językowych w formie zbindowanej lub zszytej, -forma elektroniczna w ilości 2 egzemplarzy płyt CD,DVD w formacie Microsoft Word w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej, -prezentacja multimedialna w ilości 2 egzemplarzy płyt CD,DVD w programie Microsoft Power Point w dwóch wersjach językowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatgorlicki.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach