Przetargi.pl
Dostawy wyrobów betonowych

Miejski Zakład Usług Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 38-300 Gorlice, ul. Kościuszki 92a
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 3526715 , fax. 018 3526715 w. 25
 • Data zamieszczenia: 2011-03-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Usług Komunalnych
  ul. Kościuszki 92a 92a
  38-300 Gorlice, woj. małopolskie
  tel. 018 3526715, fax. 018 3526715 w. 25
  REGON: 49002833200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.republika.pl/mzukgorlice
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zakład Budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy wyrobów betonowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów drogowych w szacunkowych ilościach I. Cement portlandzki 3,25 II 350 workowany - 11 ton II. Mieszanki betonowe, beton - 279 m3 III. Kręgi i rury betonowe - 102 szt Płyty nastudzienne - 60 szt Pierścienie betonowe - 101 szt IV. Korytka ściekowe - 120 szt V. Krawężniki - 2500 szt Obrzeża - 1200 szt VI. Kostka brukowa - 3800 m2 VII. Płyty ażurowe - 200 szt VIII. Palisady - 145 szt IX. Płyta z otworami 50x50x10 (zielone parkingi)- 169 szt ilości szacunkowe na podstawie 2010 roku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 288130004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.republika.pl/mzukgorlice
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach