Przetargi.pl
Zakup i dostawa używanego samochodu specjalistycznego - śmieciarki do wywozu odpadów stałych

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 58-140 Jaworzyna Śląska, ul. Świdnicka 9
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8560480 , fax. 074 8560496
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  ul. Świdnicka 9 9
  58-140 Jaworzyna Śląska, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8560480, fax. 074 8560496
  REGON: 89000915000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Gminny Zakład Budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa używanego samochodu specjalistycznego - śmieciarki do wywozu odpadów stałych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa używanego samochodu specjalistycznego - śmieciarki do wywozu odpadów stałych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śląskiej . Parametry techniczne jakie musi spełniać przedmiot zamówien
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341445113
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: III.2.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy : I .Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych ; II. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania , określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawa zamówień publicznych ; III. Dostarczą używany samochód specjalistyczny - śmieciarkę do wywozu odpadów stałych o następujących parametrach technicznych : OGÓLNE DANE TECHNICZNE : Rok produkcji od 1998 do 2000 roku; Przebieg nie większy niż 200 000 km; Bezwypadkowy ; Serwisowany , dołączyć kopię książki serwisowej ; Samochód musi być sprawny technicznie i gotowy do pracy , zarejestrowany w Polsce , dołączyć kopię dowodu rejestracyjnego , karty pojazdu , aktualnych badań technicznych , polisy ubezpieczeniowej OC; Przystosowany do prawostronnej jazdy i dopuszczony do jazdy w Polsce ; Okres gwarancji nie mniej niż 6m-cy od daty dostawy ; Posiada tachograf z ważną legalizacją , zalegalizowany w Polsce; SILNIK : Wysokoprężny diesel; Minimalna moc silnika 160 KM; Pojemność silnika minimum 8000 cm ?; Spełniający normy emisji spalin EURO II; NAPĘD : Na tylną oś 4x2; Rozmiar kół 19,5-22,5 cala ; Koło zapasowe , klucz do koła ; SKRZYNIA BIEGÓW : Manualna ; ZAWIESZENIE : Liczba osi - 2 ; Tylne pneumatyczne ; Przednie resor ; UKŁAD KIEROWNICZY : Wspomaganie kierownicy ; Regulacja kierownicy ; Kierownica fabrycznie zamontowana po lewej stronie ; ZABUDOWA ZAŁADOWCZA : Ładowność : minimum 4500 kg ; Tylne urządzenie załadowcze ; Aparat wrzutowy uniwersalny przystosowany do obsługi pojemników od 110 do 1100 litrów ; Układ prasowania odpadów : hydrauliczny , liniowo-płytowy ; Pojemność skrzyni ładunkowej zabudowy min. 12 m?- max.16 m?; Stopień zgniotu odpadów 1:5 lub 1:6 ; Tryb pracy : automatyczny + ręczny; Rodzaj zasypu : tylny , uniwersalny ; Konstrukcja zabudowy : stalowa, żebrowana ; Zewnętrzne obrysowe oświetlenie zabudowy ; Zewnętrzne lampy błyskowe ; Nowa powłoka lakiernicza; Instrukcja obsługi zabudowy ; KABINA : Trzy miejscowa 1+2 ; Wyposażona w : ogrzewanie , wydajną wentylację , regulowana wysokość fotela kierowcy , sygnał cofania , oświetlenie kabiny lewa i prawa strona oddzielnie ; Rodzaj kabiny : standardowa - nie przedłużana ; UKŁAD HAMULCOWY : Wspomaganie ABS; WYPOSAŻENIE DODATKOWE : Trójkąt ostrzegawczy , gaśnica ; III.2.2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, wymienionych w pkt III.2.3, zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów będzie możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może wezwać wykonawców w określonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: III.2.3.Zamawiający żąda załączenia do oferty dokumentów, zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) i zgodnie z uregulowaniami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 z późn. zm) w celu : 1)potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda załączenia do oferty : a) oświadczenia, zgodnego z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych /zał. Nr 2 do SIWZ/; b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) potwierdzenia, że oferowany samochód odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda załączenia do oferty: formularz oferty przetargowej /zał. Nr 1 do SIWZ/ wykaz parametrów technicznych oferowanego samochodu /zał. Nr 3 do SIWZ/, zdjęć fotograficznych pojazdu, zdjęcia fotograficzne zbliżeniowe tabliczek znamionowych określających parametry pojazdu jak i typu zabudowy i ich charakterystyki. Wykonawca ma obowiązek złożyć dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jaworzyna.net , www.bip.jaworzyna.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach