Przetargi.pl
Zakup i dostawa środków ochrony osobistej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-529 Kraków, ul. Józefińska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 6165482, 6165469 , fax. 126 165 428
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
  ul. Józefińska 14
  30-529 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 6165482, 6165469, fax. 126 165 428
  REGON: 35150530800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa środków ochrony osobistej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  rzedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Zakup i dostawa środków ochrony osobistej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, w ramach zapobiegania rozprzestrzeniania się SARS-COV 2”. 4.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 22 części. 4.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 2 (Wzór umowy) do SIWZ stanowiącym integralną część SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44118143-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach