Przetargi.pl
Prowadzeniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwanego PSZOK.

Burmistrz Brzeska ogłasza przetarg

 • Adres: 32-800 Brzesko, ul. Głowackiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-14 68 63 100 , fax. 0-14 66 305 45
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Brzeska
  ul. Głowackiego 51
  32-800 Brzesko, woj. małopolskie
  tel. 0-14 68 63 100, fax. 0-14 66 305 45
  REGON: 52390400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzesko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prowadzeniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwanego PSZOK.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem udzielonego zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwanego – PSZOK na terenie Gminy Brzesko w roku 2021 oraz odbioru odpadów komunalnych dostarczonych przez właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Prowadzenie PSZOK odbywać się będzie zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020r, poz. 1439 ze zm.), przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzesko, przyjętego Uchwałą Nr XLIII/216/2020 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 października 2020 roku oraz zapisami Uchwały Nr XXVII/217/2020 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 października 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Brzesko oraz Uchwałą Nr XXVII/218/2020 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 października 2020 roku w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Brzesko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach