Przetargi.pl
Dostawy warzyw i owoców

Zakład Karny w Tarnowie ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, ul. St. Konarskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-14 623-51-00 wew. 231 , fax. 146 215 677
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Tarnowie
  ul. St. Konarskiego 2
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 0-14 623-51-00 wew. 231, fax. 146 215 677
  REGON: 32000600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zakład Karny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy warzyw i owoców
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego są dostawy warzyw i owoców sklasyfikowanych w grupie CPV 03200000-3 i CPV 15300000-1 dla Zakładu Karnego w Tarnowie w szacunkowych ilościach (ilości za cały okres obowiązywania umowy): Część 1 – Warzywa i owoce Buraki czerwone 13 000 kg Cebula o średnicy min. 5 cm 3 800 kg Kapusta czerwona (w główkach, bez wierzchnich liści) 2 050 kg Kapusta biała (w główkach, bez wierzchnich liści) 4 100 kg Marchew o średnicy min. 2-3 cm 17 250 kg Pietruszka 3 400 kg Por 2 500 kg Seler 4 600 kg Fasola pakowana po 0,5 - 1 kg 1 050 kg Jabłka 12 300 kg Część 2 – Kiszonki, sałatki i surówki z kiszonek Kapusta kiszona 3 900 kg Ogórek kiszony 2 300 kg Kapusta biała kwaszona z dodatkami 3 900 kg (warzywa i przyprawy). Część 3 – Ziemniaki Ziemniaki jadalne o średnicy poprzecznej min. 4 cm i podłużnej min. 5 cm 73 670 kg Uwaga: Przedmiot zamówienia musi odpowiadać Polskim normom przenoszącym normy europejskie lub normom innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, lub parametrom odnoszącym się do tych norm. Dostarczane warzywa i owoce winny być czyste, zdrowe, jędrne, nie namarznięte i nie uszkodzone. Dostarczana marchewka o średnicy min. 2 – 3 cm ma być cała – nie może być ucięta i połamana, nie może mieć uszkodzeń, bez odłamanych korzeni i prawidłowo ogłowiona, bez korzeni bocznych i rozgałęzień, zdrowa – nie może być zgniła i zapleśniała, bez chorób, nie może być zwiędnięta i wyschnięta, nie może mieć śladów po szkodnikach i bez obecności szkodników, nie zdrewniała. Dostarczana pietruszka ma być cała – nie może być ucięta i połamana, nie może mieć uszkodzeń, bez odłamanych korzeni i prawidłowo ogłowiona, gładka i prosta – bez korzeni bocznych i rozgałęzień, zdrowa – nie może być zgniła i zapleśniała, bez chorób, nie może być zwiędnięta i wyschnięta, nie może mieć śladów po szkodnikach i bez obecności szkodników, nie zdrewniała. Zamawiający nie gwarantuje realizacji całości przedmiotu zamówienia. Rzeczywiste ilości przedmiotu zamówienia dostarczone przez wykonawcę w okresie obowiązywania umowy będą uzależnione od bieżących potrzeb zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w ilościach i terminach określonych przez zamawiającego wraz z oryginałem faktury lub rachunku. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizujący zamówienie zastosował następujące opakowania: – warzywa, ziemniaki - opakowania o pojemności do 30 kg, – jabłka– skrzynki o pojemności do 20 kg, – fasola - pakowana po 0,5 – 1 kg, – warzywa przetworzone – kiszonki, sałatki, surówki z kiszonek - opakowania o pojemności do 20 kg. Warzywa z tych grup winny ponadto posiadać termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 1 miesiąc od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego. Termin wykonania zamówienia to okres od dnia 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r., a w przypadku podpisania umowy po dniu 01 stycznia od dnia podpisania umowy do dn. 30.06.2021 r. Dostawy winny odbywać się partiami zgodnie z sukcesywnie składanymi zamówieniami, własnym transportem i na własny koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego średnio ok. 1 raz lub 2 razy w tygodniu, w zależności od potrzeb w dni robocze poniedziałek – czwartek w godzinach 7.30 – 10.00.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15300000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach