Przetargi.pl
Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4

Ochotnicza Straż Pożarna we Wróżenicach ogłasza przetarg

 • Adres: 31-988 poczta Kraków , Wróżenicka
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48514379801
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicza Straż Pożarna we Wróżenicach
  Wróżenicka 49
  31-988 poczta Kraków , woj. małopolskie
  tel. +48514379801
  REGON: 351311308
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.krakow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 w ilości 1 szt. Szczegółowy zakres zamówienia zamieszczony jest w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określił wymagań w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach