Przetargi.pl
Dostawa materiałów szewnych i siatek przepuklinowych

Szpital Powiatowy w Chrzanowie ogłasza przetarg

 • Adres: 32-500 Chrzanów, ul. Topolowa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6247777, 6247034 , fax. 032 6239428, 6247032
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy w Chrzanowie
  ul. Topolowa 16
  32-500 Chrzanów, woj. małopolskie
  tel. 032 6247777, 6247034, fax. 032 6239428, 6247032
  REGON: 31010800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-chrzanow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: szpital powiatowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów szewnych i siatek przepuklinowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  materiały szewne i siatki przepuklinowe- 12 pakietów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141121-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Każdy z Wykonawców przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć ofertę w formie formularza zgodnie z przedłożonym przez Zamawiającego wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji, 2) Kosztorys szczegółowy (wyceniony pakiet/y) 3) Dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie Wykonawcy do podpisywania oferty np.: pełnomocnictwo do podpisywania oferty (jeżeli dotyczy), 4) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - o braku podstaw do wykluczenia. 5) W celu oceny jakości należy do oferty dołączyć próbki: Pakiet 1 pozycje: 8, 12, 26 – po 4 sztuki (saszetki) Pakiet 2 pozycja: 2 – po 4 sztuki (saszetki) Pakiet 3 pozycje: 1, 5 – po 4 sztuki (saszetki) Pakiet 4 pozycja: 1– po 4 sztuki (saszetki) Pakiet 5 pozycje: 3, 6 – po 4 sztuki(saszetki) Pakiet 6 pozycja 5 - po 4 sztuki(saszetki) Pakiet 8 pozycja: – 1 po 2 sztuki siatek Pakiet 9 pozycje 1, 2 – po 4 sztuki (saszetki) Pakiet 10 pozycja 1 i 2 – po 1 sztuce (saszetka) Zgodnie z art. 24 ust. 11ustawy Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencki w postępowaniu o udzieleniu zamówienia. Ochrona danych osobowych 1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1000) oraz art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem danych osobowych osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia z ramienia Wykonawcy jest Szpital Powiatowy w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów;  inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów jest mgr inż. Dawid Bochenek, tel. (032) 624 70 25;  dane osobowe osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia z ramienia Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Dostawa materiałów szewnych i siatek przepuklinowych” przez okres trwania umowy – nr sprawy 51/2019;  dane osobowe osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia z ramienia Wykonawcy będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,  w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  Wykonawca posiada: − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia z ramienia Wykonawcy narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Wykonawcy: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach