Przetargi.pl
Wsparcie na rzecz łącznia życia zawodowego z prywatnym na terenie Gminy Nowy Wiśnicz poprzez dostosowanie budynku znajdującego się na działce Nr 2215/1 w miejscowości Stary Wiśnicz na cele utworzenia klubu dziecięcego - w ramach zadania „Utworzenie Klubu Malucha w miejscowości Stary Wiśnicz.

Gmina Nowy Wiśnicz ogłasza przetarg

 • Adres: 32-720 Nowy Wiśnicz, ul. Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 146 850 912 , fax. 146 850 911
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowy Wiśnicz
  ul. Rynek 38
  32-720 Nowy Wiśnicz, woj. małopolskie
  tel. 146 850 912, fax. 146 850 911
  REGON: 54887300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowywisnicz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wsparcie na rzecz łącznia życia zawodowego z prywatnym na terenie Gminy Nowy Wiśnicz poprzez dostosowanie budynku znajdującego się na działce Nr 2215/1 w miejscowości Stary Wiśnicz na cele utworzenia klubu dziecięcego - w ramach zadania „Utworzenie Klubu Malucha w miejscowości Stary Wiśnicz.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na klub dziecięcy wraz z przebudową wewnętrznych instalacji, budowa placu zabaw dla dzieci i miejsc postojowych w miejscowości Stary Wiśnicz w ramach zadania pn.: Dostosowanie budynku znajdującego się na dz. nr 2215/1, 1488/14, 1488/8 w m. Stary Wiśnicz, w celu utworzenia klubu dziecięcego. 2.Zakres prac obejmuje: a) Roboty rozbiórkowe; b) Roboty murowe; c) Roboty konstrukcyjne; d) Stolarkę okienną i drzwiową; e) Roboty instalacyjne; f) Tynki i oblicowania g) Wykonanie sufitów podwieszanych i roboty malarskie; h) Wykonanie podłóg, posadzek i balustrad; i) Zakup i montaż dźwigu osobowego; j) Plac zabaw; k) Miejsca postojowe 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót - stanowiące załączniki do SIWZ. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego 4.W celu prawidłowego sporządzenia oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 12 000,00 zł ( słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100) w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Ofertę stanowi wypełniony „FORMULARZ OFERTOWY” oraz niżej wymienione wypełnione dokumenty: 1) Oświadczenia wymagane postanowieniami w Rozdz. VII pkt. 1; 2) Zobowiązania wymagane postanowieniami w Rozdz. VIII pkt 2., w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopi potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne , a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem Oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą. 2.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - wg załącznika do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach