Przetargi.pl
„Zakup i dostawa sprzętu medycznego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.św. Jadwigi w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-221 Opole, Wodociągowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 54 14 200, , fax. 77 54 14 237
 • Data zamieszczenia: 2020-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.św. Jadwigi w Opolu
  Wodociągowa 4
  45-221 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 54 14 200, , fax. 77 54 14 237
  REGON: 00029430300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wszn.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup i dostawa sprzętu medycznego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot dotyczy udzielenia zamówienia publicznego na zakup i dostawę wraz z przeszkoleniem w zakresie użytkowania sprzętu medycznego celem wyposażenia Oddziałów Szpitalnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach programu pn. „Podniesienie efektywności diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów, poprzez zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu” zgodnie z wykazem parametrów technicznych urządzeń opisanych w Załącznikach nr 1A/1B/1C/1D/1E/1F do formularza ofertowego stanowiącego integralną część specyfikacji zwanej w dalszej części SIWZ. Wykonawca dostarczy sprzęt medyczny na wskazany Oddział Szpitalny. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ. Zadanie 1 – Kardiomonitor – 1 szt; Zadanie 2 – Kardiomonitor – 1 szt; Zadanie 3 – Kardiomonitor – 1 szt; Zadanie 4 – Respirator – 1 szt; Zadanie 5 – Respirator – 1 szt; Zadanie 4 – Respirator – 1 szt;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczególnych wymagań w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 3 do SIWZ).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne oraz oświadczenia o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach