Przetargi.pl
Wdrożenie na uczelni zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia poprzez włączenie e-learningu w programy kształcenia na 4 kierunkach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie ogłasza przetarg

 • Adres: 48-300 Nysa, ul. Armii Krajowej
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 448 47 00 , fax. 774 352 989
 • Data zamieszczenia: 2020-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
  ul. Armii Krajowej 7
  48-300 Nysa, woj. opolskie
  tel. 077 448 47 00, fax. 774 352 989
  REGON: 53219267700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz.nysa.pl/przetargi
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wdrożenie na uczelni zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia poprzez włączenie e-learningu w programy kształcenia na 4 kierunkach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje przystosowanie do potrzeb Zamawiającego oraz wdrożenie platformy e-learningowej, udzielenie gwarancji i świadczenie asysty technicznej jak również wsparcie metodyczne w tworzeniu kursów i przygotowanie materiałów graficznych. Zamawiający planuje wykonanie 755 godzin kursów: 1. Kwalifikowana pierwsza pomoc W 6h 2. Fizjologia człowieka W 6h 3. Dietetyka pediatryczna W 6h 4. Pracownia żywienia i dietetyki W 4h 5. Organizacja pracy W 6h 6. Edukacja żywieniowa W 6h 7. Anatomia człowieka W 6h 8. Kliniczny zarys chorób W 12h 9. Żywienie człowieka W 10h 10. Farmakologia i Farmakoterapia W 14h 11. Żywienie kliniczne W 34h 12. Żywieniowe leczenie dojelitowe W 6h 13. Technologia żywności i potraw oraz towaroznawstwo W 10h 14. Podstawy żywienia W 10h 15. Chemia żywności W 6h 16. Biochemia ogólna i żywności W 4h 17. Higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności W 6h 18. Mikrobiologia ogólna i żywności W 6h 19. Analiza i ocena jakości żywności W 6h 20. Zdrowie publiczne W 39h 21. Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych W 6h 22. Farmakologia W 15h 23. Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych W 9h 24. Patologia I W 15h 25. Patologia II W 9h 26. Podstawy urologii i nefrologii z uwzględnieniem problemów osób starszych oraz dializoterapia W 6h 27. Promocja zdrowia W 9h 28. Zakażenia szpitalne W 6h 29. Zarządzanie w pielęgniarstwie W 11h 30. Pielęgniarstwo epidemiologiczne W 11h 31. Opieka i edukacja zdrowotna w chorobach nefrologicznych W 9h 32. Pielęgniarstwo wielokulturowe W 9h 33. Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia 5 sem. W 20h 34. Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia 6 sem. W 8h 35. Dydaktyka medyczna 1 sem. W 6h 36. Dydaktyka medyczna 2 sem. W 6h 37. Dydaktyka medyczna 1 sem. C 6h 38. Dydaktyka medyczna 2 sem. C 6h 39. Podstawy pielęgniarstwa W 30h 40. Prawo w praktyce pielęgniarskiej W 9h 41. Pielęgniarstwo w perspektywie międzynarodowej W 6h 42. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne W 24h 43. Zmiany endokrynne, cukrzyca i inne choroby metaboliczne w starszym wieku W 8h 44. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne 10h 45. Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne 10h 46. Dietetyka W 8h 47. Psychologia społeczna W 14h 48. Psychologia stresu i jakości życia W 14h 49. Gerontopsychologia W 16h 50. Psychologia zaburzeń odżywiania i otyłości W 16h 51. Fizjologia W 8h 52. Fizjologia wysiłku fizycznego W 6h 53. Żywienie a zdolność do wysiłku W 12h 54. Żywienie człowieka W 20h 55. Technologia żywienia i towaroznawstwo W 12h 56. Podstawy żywienia różnych grup ludności W 8h 57. Elementy anatomii człowieka W 16h 58. Fitness W 6h 59. Psychologia ogólna W 20h 60. Indywidualne techniki wspierające rozwój psychofizyczny człowieka W 12h 61. Prakseologia treningu W 14h 62. Fit atletyka W 10h 63. Projektowanie inżynierskie 1 sem. W 10h 64. Projektowanie inżynierskie 2 sem. W 5h 65. Projektowanie inżynierskie 3 sem. W 10h 66. Zarządzanie produkcją i usługami W 10h 67. Rachunek kosztów dla inżynierów W 10h 68. Badania operacyjne W 3h 69. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem W 10h 70. Logistyka w przedsiębiorstwie W 10h 71. Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich 2 sem. W 4h 72. Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich 3 sem. W 4h Zamawiający planuje objąć szkoleniami metodycznymi ok. 30 przedstawicieli kadry dydaktycznej. Zamawiający planuje objąć szkoleniami z zarządzania platformą ok. 30 osób. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na wdrożoną platformę e-lerningową do dnia 31.12.2026 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72212190-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach